web analytics

Country-klanken: Wietske Laverman mei Fereale as in Hin.

The FRISIAN LOOC: taalhulp Frysk>English>Dutch

De single FEREALE AS IN HIN is uitgebracht door Marista records Dokkum. Sjong mar mei.

By alles wat ik doch en alles wat ik sjoch

-In everything I do and in everything I see

-Bij alles wat ik doe  en alles wat ik zie

Ik kin der neat oan dwaan,  ik tink oan dy

– I can not help it but  I think of you

– ik kan er niets aan doen   ik denk aan jou

Ik as âlde strúk……flinters yn myn búk

– I like old bush … butterflies in my belly

– Ik als oude struik….vlinders in mijn buik

Tûzend flinters allegear troch dy

– Thousand butterflies all because of you

– Duizend vlinders allemaal door jou

De fyftich al foarby, wat is der dochs mei my

– Over fifty years, what’s up with me now

– De vijftig al voorbij, wat is er toch met mij

Kribels yn myn búk krij ik fan dy

– Ichies in my belly  I get from you

– Kriebels in mijn buik krijg ik van jou

It swit dat brekt my út, dreamend fan in tút

– Cold sweat is breaking out, dreaming of a kiss

– Het zweet dat breekt mij uit, dromend van een kus

In tút, in tút, in tút wol ik fan dy

– A kiss, a kiss, a kiss  I want from you

– Een kus, een kus, een kus wil ik van jou

Fereale as in hin

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/country-klanken-wietske-laverman-mei-fereale-as-in-hin/