web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 21

Foar it iten.

It hert fan in Fries

 

Klik of tik hier  

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel.

——————————————————————————————————————————————-

Vignet LOOC op 150

 

Take a little glass before eating, a nap after eating .

Nim foar it iten in lyts wipske, nei it iten in lyts sljipske.

Neem voor het eten een glaasje, na het eten een slaapje.

 

 

What a Frisian once locked in his heart, is difficult to get out.

Wa ’t in Fries ienkear yn it hert slûten hat, is der min wer út te krijen.

Wat een Fries eenmaal in z’n hart gesloten heeft, is er slecht weer uit te krijgen.

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/06/22404/