web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 17

In soere appel.

 

 

In fleurich gesicht

 

 

Listen to Femke:

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel.

——————————————————————————————————————————————-

 

Vignet LOOC op 150

 

It is better to bite the sour apple than to suffer thirst.

It is better fan de soere appel te biten as fan toarst te fersmachtsjen.

Het is beter van de zure appel te bijten dan van dorst te versmachten.

 

A joyful smile and a cheerful face make heavy things light.

In bliere laits en in fleurich gesicht meitsje slimme dingen licht.

Een vrolijke lach en een opgeruimd gezicht maken moeilijke zaken licht.

 

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/05/fryske-tegelspreuken/