web analytics

Welke vogel gaat in Friesland “op ‘e wjuk”?

Friesland is Nederlands’ provincie met het meeste water, de langste mensen, de oudste taal. Het Frysk is een rijke, melodieuze en meest authentieke taal met ontelbaar eigen-aardige woorden. Zoals die voor de vogels:

Ljurk, akster, mies, ein, eider, klyster, mok, mosk, skries, protter, earrebarre, reager, do, ljip, boereswel, pyk, ein, gril, goes, gealtsje, earn, gielegou, hauk, ielgoes, wikel,  wilster, wipsturtgril, smjunt, spjocht, piiptsjilling, mûzebiter, fink, kobbe, blaumieske, markol, burdhagekrûper, hoants, sjouwerman, patrys, reiddomp, stienbarmke, bosksjonger, ielreager, seemokje, skierroek, blauspjocht, wikel, pongmies, sângril, hjerringslynder, koekoek, houtekster, swarthalsdûker, Ierdrûpûle, stirns, wilster, klut, hagekrûper, hôfsjonger, reidlyster, karrekyt, klikstirns, wytgatsweltsje. lisfink, tjilling, ka, kwêkfink, hoants, sjouwerman, jolling, klyster, robyntsje, leppelbek, markol, seedûker, miuw, wink, gershoantsje, gielegou, glee, boumantsje, protter, rûchpoat, syske, spjocht, skries, imerke, unwaarsfûgel, tsjirk, ûle, dûkelmantsje, reidhin, heidehipper, skoet, tjirk, fiskearn, wytstirns, waarlamke, wikel, wylp en hulk.

Leeuwarden, 17 april 2015. In het NATUURMUSEUM-FRIESLAND vind je een TAALZUIL waarin je onder meer deze Fryske fûgelnammen ( en de ABN-varianten ervan ) terugvindt. Er wordt nog naarstig gezocht naar de betekenis van: KIEREWYT, SWALKJE en PIPEGEALTSJE,  maar als je NU de Hollandse naam voor zo’n vogeltje wilt weten, dan kun je natuurlijk de vertaalhulp WAT WORD IT hier rechts eens proberen.


Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/welke-vogel-gaat-in-friesland-op-e-wjuk/