web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen -15/30

 

KROADEbeskrobje

 

LOOC-Frysk Listen to Femke:

Vignet LOOC op 150

Who rebukes another person must be clean himself.

Dy’t in oar beskrobje wol, moat sels suver wêze.

Wie een ander wil berispen, moet zelf zuiver zijn.

 

The wheelbarrow will roll, but stil you have to push him.

De kroade wol wol rolje, mar jo moatte him wol skowe.

De kruiwagen wil wel rollen, maar je moet hem wel duwen.

 

 

Zie ook  > Alle tegelspreuken 2015.   Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-9/