web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 14/30

Splinters yn 'e tonge.

Frede

LOOC-Frysk Listen to Femke:


—————————————————————————————

Vignet LOOC op 150

Who wants to lick all the pots and pans, ends up getting splinters in the tongue.

Dy’t al de potten en pannen beslikje wol, kriget op it lêst splinters yn ‘e tonge.

Wie alle potten en pannen wil uitlikken, krijgt op het laatst splinters in de tong.

 

The tree of silence bears the fruit of peace.

De beam fan de stiltme draacht de frucht fan de frede.
De boom van de stilte draagt de vrucht van de vrede.

 

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel.

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-8/