web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 13/30

Fryslân is plat.

Wurden út dyn hert.

 

 

 

 

 

LOOC-Frysk Listen to Femke:

UITSPRAAK

Meer spreuktegels vind je hier >    + superlink Friese spreuktegels

——————————————————————————————————————————————-

Vignet LOOC op 150

Although Friesland is flat … it has its highlights.

Al is Fryslân plat, it hat syn hichtepunten.
Al is Friesland plat…..het heeft zijn hoogtepunten.

 

 

If the words do not come from your heart, they can not reach my heart.
As de wurden net út dyn hert komme, kinne se myn hert net reitsje.
Als de woorden niet uit je hart komen, kunnen ze mijn hart niet bereiken.

 

 

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel.

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-7/