web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 12/30

 

18-21218-211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer spreuktegels vind je hier >    + superlink Friese spreuktegels

———————————————————————————————————————————————————–

Vignet LOOC op 150

 

 

If you have nothing to do, do not do it here.

Ast neat te dwaan hast, doch it hjir dan net. 

Als je niets te doen hebt, doe dat dan niet hier.

 

If you see someone without a smile, give them one of yours.

Ast ien sjochst sûnder glimk, jou dy dan ien fan dysels. 

Als je iemand ziet zonder een glimlach, geef hem er één van jou.

 

Eerder op FAN:  http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2009/03/fryske-sprekwurden-dozyn-18-zeg-s-a/

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel.

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-6/