web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 16

Elts praat fan myn sûpen, mar nimmen fan myn toarst. KLIK HIER  

Ien stien.

Praat fan sûpen.

 

Listen to Femke:

Een mini-cursus Frysk ( de Lezen- Luisteren-Leren-methode ) > Friese SPREEKWOORDEN (30 dozijn)

——————————————————————————————————————————————-

Vignet LOOC op 150

 

A stone alone can not grind flour

Ien stien allinne kin gjin moal meitsje.

Een steen alleen kan geen meel malen.

 

 

Everyone ’s talking about my drinking, but nobody talks about my thirst.

Elts praat fan myn sûpen, mar nimmen fan myn toarst.

Iedereen heeft het over mijn zuipen, maar niemand over mijn dorst.

 

Zie ook  > Alle tegelspreuken 2015.

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-10/