web analytics

15 april 2015 archief

Fryslân-Poëzy

+ PhotoPoems-Friesland + Startcollectie KLANK-BEELD-GEDICHTEN

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/fryslan-poezy/

Drinkliet fan Gerrit Breteler (en folle mear)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/drinkliet-fan-gerrit-breteler/

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 14/30

LOOC-Frysk Listen to Femke: ————————————————————————————— Who wants to lick all the pots and pans, ends up getting splinters in the tongue. Dy’t al de potten en pannen beslikje wol, kriget op it lêst splinters yn ‘e tonge. Wie alle potten en pannen wil uitlikken, krijgt op het laatst splinters in de tong.   The tree of …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/04/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-8/