web analytics

Vliegangst (grapke)

It fleantúch is krekt de loft yn gien.

Het vliegtuig is pas opgestegen.

 

Goasse hat syn seatbelt noch om mar byt op ‘e neilen en faget hieltyd de foarholle ôf.

Goasse heeft z’n seatbelt nog om maar bijt op zijn nagels en veegt telkens zijn voorhoofd af.

 

In stewardess sjocht der in skoftke nei en seit: ”Mynhear, kin ik jo miskien in drankje oanbiede om jo wat del te bêdzjen.

Een stewardess ziet dat aan en zegt: “Meneer, kan ik U een drankje uit de bar aanbieden om te kalmeren?”

 

Goasse knikt ynstimmend wylst er ferskriklik trillet.

Goasse knikt instemmend terwijl hij vreselijk beeft.

 

Hja bringt it drankje en hy drinkt it hastich op.

Zij brengt het drankje en hij drinkt dat haastig op.

 

Tsien minuten letter sjocht dyselde stewardess de man noch altyd tige triljen en op ‘e neilen biten.

Tien minuten later ziet deze stewardess dezelfde man nog steeds erg beven en op zijn nagels bijten.

 

Hja bringt Goasse noch in drankje en hy slokt it hastich troch.

Ze brengt Goasse nóg een drankje en hij slikt dat haastig door.

 

In heal oere letter sjocht se him gûlen en noch altyd triljen.

Een half uur later ziet ze hem huilen en nog steeds beven.

 

“No doch, mynhear”, seit se, “Ik ha noch nea ien sjoen, dy’t sa bang is om te fleanen”.

“Nou toch, meneer”, zegt ze, “Ik heb nog nooit iemand gezien, die zó bang is om te vliegen”.

 

“Ik bin net bang om te fleanen”, snokkeret Goasse, “Mar ik besykje mei drinken te stopjen”.

“Ik ben niet bang om te vliegen”, snikt Goasse, “Maar ik probeer te stoppen met drinken”.


Met dank aan Gerard Griesel, hertaling Henk Veenstra en Baukje Miedema

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/03/vliegangst-grapke/