web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 08/30

 

Deselde letters.Mearkes.

LOOC-Frysk Listen to Femke:

Elke spreuktegel uit deze bijdrage en uit de > Diashow Friese tegelspreuken. < kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken. Zie ook >  Alle tegelspreuken 2015

 

——————————————————————————————————————————————-

Vignet LOOC op 150

No news in the newspaper, said Douwe, the letters are the same as always.

Gjin nijs yn ‘e krante, sei Douwe, it binne deselde letters fan altiten.

Geen nieuws in de krant, zei Douwe, het zijn dezelfde letters als altijd.

 

 

I do not believe in fairy tales, she said, and started her broom.

Ik leau net yn mearkes, sei se en fleach op har biezem fuort.

Ik geloof niet in sprookjes, zei ze en startte haar bezem.

 

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/03/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken-2/