web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 07/30

 Fleis en bloed.In Fries

 

LOOC-Frysk Listen to Femke:

                          

 

Elke spreuktegel uit deze bijdrage en uit de > Diashow Friese tegelspreuken. < kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken.

—————————————————————————————————————————————–

Vignet LOOC op 150

A Frisian only yields when he is hit in his heart.

In Fries jout earst dan belies, as er yn it hert rekke is.

Een Fries zwicht pas als hij in zijn hart is getroffen .

 

Your own flesh and blood is more than money and property.

Jins eigen fleis en bloed is mear as jild en goed

Je eigen vlees en bloed is meer dan geld en goed.

 

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/02/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuken/