web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-Siswizen – 04/30

It is in gek.As ik sjong...

LOOC-Frysk Listen to Femke:

                                                             

Elke spreuktegel uit deze bijdrage en uit de > Diashow Friese tegelspreuken. < kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken.

—————————————————————————————————————————————–

Vignet LOOC op 150

It is a fool who lives poor to die rich.

It is in gek dy’t earm libbet om ryk te stjerren.

Het is een gek die arm leeft om rijk te sterven.

 

God respects me when I work, but loves me when I sing

God respektearret my as ik wurkje, mar hat my leaf as ik sjong.

God respecteert me als ik werk, maar heeft me lief als ik zing.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/02/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-spreuktegels/