web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 172.

Anno 1408. Al geruime tijd was er van jaar tot jaar tussen de Friezen en de Hollanders onder het gezag van Graaf Willem een wankele vrede. Wel raakten de Weststellingwervers en hun buren in onmin met de Bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenham. Oorzaak was de inhaligheid van de ambtenaren van de bisschop, waardoor de Friezen de kop in de nek gooiden en weigerden om pacht, rente en accijnzen te voldoen. De Bisschop kocht daarop de heerlijkheid met slot te Kuinder aan om de Friezen meer en beter onder bedwang te houden. De opzet lukte en er werd overeengekomen dat de Stellingwervers, Schoterwervers en die van Oosterzee de geëiste penningen op tijd zouden voldoen.

In het centrum van Friesland was het nog steeds onrustig na de dood van de Schieringers en edellieden Gale Hania en Sixtus Dekama en anderzijds de Vetkoper Ode Botnia. De Vetkopers werden door de Schieringers aangezien voor vrienden van de Graaf, dus voor landverraders en om die redenen overal vervolgd en mishandeld. Friesland werd wederom het toneel van burgeroorlog, verwoestingen en moorden. De meeste en felste Vetkopers hadden zich verbonden om al de Schieringers, ouderen en jongeren tot in de wieg, te verdelgen.

Ook kloosterlingen namen op de meeste plaatsen volop deel aan de burgerkrijg. Zo hadden Bolswarders in 1412 een edelman en kloosterling gedood. De anders vredelievende abt Dodo Feitema zond een gewapende bende kloosterlingen en andere sympathisanten naar de stad om wraak te nemen. Dertien vermeende schuldigen werden vermoord, anderen werden gevangen meegevoerd. Twee pogingen van de Bolswarders om het klooster te overmeesteren mislukten.

Anno 1413. De vrede tussen de Stellingwervers en de Bisschop van Utrecht werd in verbroken door strijd om landerijen nabij Kuinder. De huurbenden van de Bisschop legden daarop de dorpen Blesdijke, Peperga Lemsterhoek en omgevende bebouwing in de as. Daaropvolgend werd er voor 40 jaren een bestand of vaste vrede gesloten tussen de Bisschop Blankenham en alle Friezen tussen het Vlie en de Lauwers. Dat was van voor rust en welvaart in Friesland van groot belang omdat een driejarig bestand met Graaf Willem in 1414 ten einde liep.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/02/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-172/