web analytics

Fryske Sprekwurden&Sei-Siswizen – 03/30

Alle begin is moeilijk...

Alle begin is moeilijk…

Hazze

 

 

 

 

 

LOOC-Frysk Listen to Femke:

 

Elke spreuktegel uit deze bijdrage en uit de > Diashow Friese tegelspreuken. < kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken.

Meer sei-siswizen vind je hier > Sprekwurden, dozyn 8

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

——————————————————————————————————————————————

Vignet LOOC op 150

 

Each beginning is difficult, the thief said, when he stole an anvil for the first time.

Alle begjin is swier, sei de dief, en doe stiel er foar de earste kear in ambyld.
Elk begin is moeilijk, zei de dief, en toen stal hij de eerste keer een aambeeld.

 

 

If there was not there, said the farmer, I would have shot a hare.

As hast der net wie, sei de boer, dan hie ‘k in hazze sketten.
Als bijna er niet was, zei de boer, dan had ik een haas geschoten.

 

Zie ook  > Alle tegelspreuken 2015.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/01/fryske-sprekwurdensei-siswizen-in-spreuktegels/