web analytics

Fryske Sprekwurden & Sei-siswizen – 02/30

In toskedokter Wite tosken.

 

LOOC-Frysk Listen to Femke:

 

———————————————————————————————————————————————————–
Vignet LOOC op 150

He who likes to laugh, has white teeth.

 

Wa’t graach laket, hat wite tosken.

 

Wie graag lacht, heeft witte tanden.

 

A dentist is someone who turns lead into gold.

 

In toskedokter is ien dy’t lead yn goud feroaret.

 

Een tandarts is iemand die lood in goud verandert.

 

Elke spreuktegel uit deze bijdrage en uit de >  Diashow Friese tegelspreuken.  < kun je naar een e-mail slepen en verzenden. Elke tegelspreuk kun je afdrukken (papier) en inlijsten of opplakken (folie). En je kunt de pagina van publicatie bezoeken.  En hier krijg je meer Friestalige spreekwoorden voor je kiezen >  sprekwurden, dozyn 7

 

Zie ook terug naar  >  Friese spreekwoorden op een tegel.

Naar de voorpagina van FANvanFRIESLAND

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/01/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuk-4/