web analytics

De weg naar De Ham (grapke)

Jan Hepkes Wouda *) siet ris op ‘e Feartswal yn ’t Surhústerfean to angelfiskjen.
Jan Hepkes Wouda *) zat eens te hengelen op de Feartswal in Surhuisterveen.

Doe seach er, dat it wetter yn ‘e fierte begûn to buorrelje.
Toen zag hij, dat in de verte het water begon te borrelen.

Doe´t it buorrelje oan him ta wie, kaem de kop fan in keardel boppe wetter.
Toen het geborrel hem genaderd was, kwam de kop van een kerel boven water.

Dy man seach Jan oan en frege: “Hoe kom ik op in gausten yn Droegeham?”
Die man zag Jan aan en vroeg: “Hoe kom ik zo snel mogelijk in Drogeham?”

“Nou”, sei Jan, “dan kinne jo it bêste earst mar in ein rjochtút en dan rjochtsôf”.
“Nou”, zei Jan, “dan kunt u het beste eerst maar een eindje rechtuit en dan rechtsaf gaan”.

Jan pakte de angel op, en rûn in fiks ein fierder, de Feartswal lâns.
Jan pakte de hengel op, en liep een fiks eind verder langs de Feartswal .

Hy hie krekt wer ynsmiten, doe bigûn it wetter op ‘e nij to buorrelje.
Hij had pas weer ingelegd, toen het water opnieuw begon te borrelen.

Dêr kaam deselde kop noch ris boppe en frege: “ha ‘k noch altyd it goede paad nei de Ham?”

Dezelfde kop kwam nog eens boven en vroeg: “ben ik nog altijd op de goede weg naar de Ham?”
“Dat ha ‘k jo sakrekt ek al sein”, sei Jan, “in ein rjochtút en dan rjochtsôf.
“Dat heb ‘k u zonet ook al verteld”, zei Jan, “in eind rechtuit en dan rechtsaf.

Mar nou moatte jo my ris fortelle: wêrom rinne jo eigentlik oer de boaiem fan ‘e feart?”
Maar nu moet u mij eens vertellen: waarom loopt u eigenlijk over de bodem van de vaart?”
Doe antwurde de kop: “Jo tinke doch net, dat ik sa idioat bin en rin hielendal nei de Ham? Ik bin op ‘e fyts”.
Toen antwoordde de kop: “Je denkt toch niet, dat ik zo idioot ben om helemaal naar de Ham te lopen? Ik ben op de fiets”.

 

*) Jan Hepkes Wouda ( 1862- 1939) werd ook genoemd Jan Hepkes Lieger ofwel de Münchhausen van Surhuisterveen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/01/de-weg-naar-de-ham-grapke/