web analytics

21 januari 2015 archief

Fryske Sprekwurden & Sei-siswizen – 02/30

    LOOC-Frysk Listen to Femke:   ———————————————————————————————————————————————————– He who likes to laugh, has white teeth.   Wa’t graach laket, hat wite tosken.   Wie graag lacht, heeft witte tanden.   A dentist is someone who turns lead into gold.   In toskedokter is ien dy’t lead yn goud feroaret.   Een tandarts is iemand …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2015/01/fryske-sprekwurden-sei-siswizen-tegelspreuk-4/