web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 168)

Anno 1399.

Hertog Albert had alleen nog heerschappij over de Friese hoofdstad Stavoren. Het Friese leger was fors versterkt met ingezeten, maar ook met talrijke zeeschuimers. De schans bij Molkwerum werd verbeterd en versterkt. Aan de grenzen van Stavoren werden sterkten en schansen opgericht en bemand.

Daarentegen verzamelde Hertog Albert een grote legermacht van edelen, ridders en inwoners uit Holland,Zeeland en Henegouwen. Al ras stak zijn vloot van wal om te landen bij Sexbierum en Holwerd onder leiderschap van Graaf Willem van Oostervat, diens broer Jan (de Bisschop van Luik). Bijna was de Hollandse legermacht overvallen door talrijke Friezen, maar kon aan een debacle ontsnappen omdat de Hollanders gewaarschuwd werden door Gerrit van Kammingha, een gunsteling van de Hollanders. In de vroege ochtend werd het Hollandse leger aangevallen door de woeste Friezen, maar de gewaarschuwde en goed-geoefende Hollanders wisten hen te weerstaan en op de vlucht te drijven.

Dokkum werd door de Hollanders ingenomen en ook het slot Ter Luine. Na een waar schrikbewind onder Friezen die hem niet trouw wilden zweren, vertrok Willem weer naar Stavoren om zijn vloot weer terug te voeren. Floris van Alkemade werd als landvoogd over Friesland werd aangesteld en Gerrit van Egmond tot Burggraaf van Stavoren benoemd. Gerrit van Kammingha kreeg Leeuwarden, Ferwerd, Stiens en Wirdum in leen met alle voordelen daaraan verbonden. Het adelijke geslacht van Kammingha behield nadien veel macht. Ook alle andere gunsten, giften en voordelen aan zijn vrienden en aanhangers moesten dienen om die meer aan de Hertog te binden en ter versterking van de altijd wankele macht van de Hollanders over de Friezen.

De rentmeesters van de door de oorlog verarmde rentmeesters van de Hertog: Jan van Arkel en Brustein van Herwijne, werden beschuldigd van het plunderen van de schatkist van het Graafschap. Ze werden verbannen, hun bezittingen verbeurd verklaard. Jan van Arkel verbond zich met de Kabeljauwers en wekte op tot een nieuwe oorlog tegen de Hertog.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-168/