web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen (deel 166).

Anno 1397. Ondanks dat vele Friezen er gebrand op waren om , als vervanger van de in de strijd gesneuvelde Potestaat Juwenga, een sterke leider te kiezen waren weinig Friese edelen genegen om zo’n belangrijke post te bekleden.
Eerst werd de geleerde edelman Sixtus Dekama van Weidum verkozen. Zijn reisgenoot Galo Hania bedankte voor de eer, maar prees Ode Botnia, een Vetkoper aan. Ook deze weigerde de post en de Friezen kozen nu de Vetkoper Sjoerd Wiarda uit Goutum en de Schieringer Haring Harinxma uit Heeg.

De Friezen verjaagden nu al spoedig de Hollanders uit de door de Hertog bezette gebieden. Daarop zond de Hertog weer enkele schepen met manschappen uit Kennemerland en West-Friesland om de bezetters te helpen. Maar de Hollanders werden bij Hindelopen met grote verliezen verslagen.

Nu kregen de Vetkopers Ode Botnia en zijn zwager Jakle Jeppama de handen vrij om vele huizen, staten en stinsen van de Schieringers te overvallen, te plunderen en in brand te steken. Daartegen verzamelden de Schieringers onder Dekama en Hania een aanhang om de staten en goederen van de Vetkopers te beschadigen. Deze brandstichtigen, plunderingen en moorden leidde tot een grote veldslag op de Menaldumer Mieden. De Schieringers wonnen de slag waarin Botnia en Dekama zwaar gewond raakten. Daarna hadden de Schieringers des te meer de handen vrij tot meer woestheid, brandstichting en vernielingen.

Ook onder de kloosterlingen woedde de verdeeldheid van de Friezen in Vetkopers en Schieringers. Aan Vetkoperszijde stonden die van Ferwerd en aan de zijde van de Schieringers die van Klaarkamp. De kerk te Foswerd werd in brand gestoken., maar later herbouwd. De Vetkopers dulden de overmacht van de Schieringers niet en zochten hulp bij Hertog Albert.

In het voorjaar van 1398 werd een nieuwe Hollandse krijgsmacht opgebouwd om Friesland aan te vallen.

 

Dit was een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845).

De skiednis hat skiere contouren, mar kint bloedreade slachfjilden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/11/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-166/