web analytics

Spaanse poëzie in het Frysk.

 

De dichter en vertaler Klaas Bruinsma (Drachten) heeft het voor elkaar: Bij ELIKSER in Leeuwarden is uitgebracht zijn Blomlêzing út ‘e Spaanse poëzij.
Bruinsma (1926), oud-docent Engels te Drachten had al een groot aantal vertalingen naar het Frysk van beroemde werken uit het Latijn, Grieks, oud- en middel-Engels en Middel-Nederlands op zijn naam.

Tientallen jaren verzamelde hij ook Spaanse gedichten, zoals gepubliceerd in boeken en in literaire tijdschriften. Er bestonden slechts een handjevol Friese vertalingen van Spaanstalige poëzie. Maar nu heeft Bruinsma 88 van de mooiste Spaanse gedichten van de 16e eeuw tot 1973 van maar liefst 38 Spaanstalige dichters bijeengebracht in deze prachtig uitgevoerde bundel.

Klaas laat in krachtige, soepele versregels de Friese lezer in de eigen taal meegenieten van deze prachtige gedichten .

Blomlêzing út de Spaanse poëzij V HR-1

Mar in hantsjefol oersettings besteane der yn it Frysk fan Spaanstalige poëzij. Dizze bondel foeget dêr gâns in tal fersen oan ta. Klaas Bruinsma lit de lêzer yn ús eigen memmetaal genietsje fan al it prachtige dat Spaanse dichters troch de ieuwen hinne skreaun hawwe, yn krêftige, linige fersrigels.
De earste gedichten binne al út it iere begjin fan de sechstjinde ieu, en geande troch de tiid hinne einet de oersetter mei in noch libbene dichter út Nicaragua, dy’t yn syn eigen lân sjoen wurdt as ‘de belangrykste dichter op dit stuit yn Latyns-Amerika’.
De treflike, wieldrige Spaanse gedichten binne in genot om te lêzen en de skientme fan de Fryske fertalingen foeget der in diminsje fan eigenens oan ta. Al mei al in oanwinst foar ús hieltyd waaksjende Fryske bibleteek.

Klaas Bruinsma hat in grut tal Fryske oersettings op syn namme stean, û.o. út it Latyn, Gryks, Ingels, Dúts, Middelnederlâns

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/09/spaanstalige-poezie-in-het-frysk/