web analytics

Reuring út Fryslân: DE STOARM

 

Clip voor de Friestalige single  ‘De Stoarm’ (liet 2014) uit het album Weima & vd Werf yn it Frysk. De illustraties zijn  gemaakt door Richard Bos.

I am a thinker, I am a master in my job

Ik bin in tinker, ik bin in master yn myn fak 

Ik ben een denker, ik ben een meester in mijn vak

–Look out the window, sit on the window-sill

Sjoch út it finster, ik sit op ‘t  finsterbank

Ik kijk uit het raam, zit op de vensterbank

-I am a plant that grows and always  blooms 

Ik bin in plant dy’t groeit en altyd bloeit

Ik ben een plant die groeit en altijd bloeit

-But also angry at the world

Mar ek sa lilk is op ‘e wrâld

Maar ook zo boos is op de wereld

-Bin in genieter, o ik hâld sa fan mysels

Ben een genieter, o ik hou zo van me zelf

-Fan bier drink ik liters, in kopke tee set ik del

Van bier Ik drink liters, een kopje thee schuif ik weg

-Ik bin in sûplap, ik bin in skot yn ‘e roas

Ik ben een dronkaard, ik ben een schot in de roos

-De toarst dy jout it oan

De dorst die geeft het aan.

-Ik bin de stoarm, ik gean hurder as de wyn

Ik ben de storm, ik ga harder dan de wind

-Sa bliuw ik ticht by mysels. want dat is wa’t ik bin

Zo blijf ik dicht bij mezelf. want dat is wie ik ben

=Ik waai troch de tiid, der is fan alles wat ik fyn

Ik waai door de tijd, er is van alles wat ik vind

-Ik bin de stoarm dy’t nimmer lizzen giet

Ik ben de storm die nimmer gaat liggen.

 

-Kin nachts net sliepe, oan ’t donker bin ik wend

’s Nachts kan ‘k niet slapen , aan ’t donker ben ik gewend

-Gean dan mar op ‘n paad, fiel my echt in hiele fint

Ga dan maar op pad, voel me echt een hele vent 

-Deis mar sliepe, mar ik haw ek faak gjin sin

Slaap maaroverdag , maar heb ook vaak geen zin

-Ik sykje nei in nij begjin

Ik zoek naar een nieuw begin

 

-Der is muzyk dy’t klinkt, dy jout my rêst

Daar klinkt muziek, dat geeft mij rust

-It dak giet der ôf, ik fyn alles bêst

Het dak gaat er af, ik vind alles best

 

-Ik haw ‘n soad geduld: oeren en oeren

Ik heb heel veel geduld: uren en uren

-Wêr‘t se my mar hinne stjoere

Waar ze me ook naar sturen

—————————————————————————————————————————————

Meer moois van Weima&v/dWerf:

Mrs Robinson

Do bist sa prachtich   >  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cyJPKWasTOw

Remember me            >   http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KLtFRut72fs

Weima___Vd_Werf_2_J_203734k-522x391

 

Weima & vd Werf toert sinds de zomer van 1996 langs het (voornamelijk) Noord Nederlandse popcircuit en heeft inmiddels al een behoorlijke naam opgebouwd. Zo zijn er inmiddels vier cd’s – waarvan drie met (deels) eigen Engelstalig werk – en een cd single (landelijke airplay!) op de markt gebracht Ook heeft het duo enige radio-optredens (o.a. Omrop Fryslân en Radio 5) en tv-optredens (Omrop Fryslân, Omroep Drenthe en tv Noord) verzorgd. Zo’n 150.000 mensen hebben inmiddels kennis gemaakt met het duo tijdens live optredens. Weima & vd Werf beheersen de truc en weten wat te doen met het publiek: een volledig kloppend duo qua muziek, beeld, spel en energie, zonder al teveel poespas. Dit heeft zijn weerslag op het publiek die zij on the road mogen begroeten


Het duo is fanatiek, gaat voor de volle 100% en speelt gedreven bij optredens. Met behulp van gitaar en bas en twee stemmen, zetten zij zaal na zaal naar hun hand. Er worden krakers gespeeld en de show loopt snel door … Beatles, Stealer’s Wheel, Stones, Kinks en diverse soulhelden worden afgewisseld met moderner werk van o.a. Crowded House, Jack Johnson, Milow en Coldplay en een Nederpop repertoire. Een greep uit de Top 2000 passeert de revue.
Klik hier voor een impressie of kijk op www.weimavdwerf.com voor meer informatie.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/08/reuring-ut-fryslan-de-storm/