web analytics

In liuw, in ezel en in fokse (taalhulp )

Dam Jaarsma: `Teltsjes út ‘e Fryske Wâlden fan Anders Bijma’, in: It Heitelân 32 (1954) 10, p.172.

In het kader van het Dam Jaarsma-jaar vandaag een verhaal uit de collectie van Adam A.Jaarsma als (tweetalige) taalhulp.

—————————————————————————————————————
In liuw, in ezel en in fokse, dy namen it beslút, hja soenen trijeresom út to jeijen.

Een leeuw, een ezel en een vos namen het besluit om met z’n drieën op jacht te gaan.

In dik soad wyld makken ze bút en dit leinen se op in greate heap.

Ze maakten veel wild buit en ze legden dat op een grote hoop.

De liuw seit tsjin ‘e ezel: “Partsje dû it om.”

De leeuw zei tegen de ezel: “Verdeel jij het maar”.

“Bêst,” sei de ezel en hy makke der trije gelikense protsjes fan, dan krige elk likefolle.

“Goed,”zei de ezel en hij maakte drie gelijke stapeltjes, want dan krijgt ieder evenveel.

Mar doe’t de liuw dat saech, waerd er sa lulk, dat hy fleach de ezel oan en forskuorde him.

Maar toen de leeuw dat zag, werd hij zó boos, dat hij de ezel aanvloog en hem verscheurde.

Doe sei de liuw tsjin ‘e fokse: “Partsje dû nou.”

Toen zei de leeuw tegen de vos: “Verdeel jij nu”.

Mar hwat de fokse to dwaen hat, dy smyt alles op ien heap en dan seit er mei in bûging tsjin ‘e liuw: “Dû bist de kening der dieren. Mei ik ek in stikje der fan ha?”

De vos smeet alles weer op één hoop en toen zei hij met een buiging naar de leeuw: “Jij bent de koning der dieren. Mag ik er ook een stukje van hebben?”

Doe wie de liuw alhiel forgulde en sadwaende skikte er de fokse in great part ta.

Toen was de leeuw helemaal verguld en daarom gaf hij de vos een groot deel van de buit.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/04/17782/