web analytics

De bushalte (grapke, taalhulp).

Der stiet in frommeske mei ljocht hier te wachtsjen by in bushalte wylst in polysje foarby komt en freget: ‘Mefrou, kin ik jo earne mei helpe?’

Er staat een blondje te wachten bij een bushalte terwijl een agent komt voorbij en vraagt: ‘Mevrouw, kan ik u ergens mee helpen?

 

‘Jawol,’seit de blondine: ‘hokfoar bus moat ik nimme om nei Drachten te gean?’

‘Jawel,’ zegt het blondje: ‘welke bus moet ik nemen om naar Drachten te gaan?

 

Wêrop de polysje anderet: ‘Dan moatte jo bus 33 hawwe.’

Waarop de agent antwoordt: ‘Dan moet je bus 33 hebben.’

 

‘Yn oarder,’ seit de blondine.

‘Okee,’zegt het blondje.

 

Oeren letter docht de polysje wer syn omgong en sjocht dat it blûne frommeske noch altyd stiet te wachtsjen.

Uren later doet de agent weer zijn ronde en ziet dat het blondje nog altijd staat te wachten.

 

Hy seit:’ Mar leave minske, jo hienen al lang fuort wêze moatten!

Hij zegt: ‘Maar kind toch, je zou allang weg moeten zijn!

 

De blondine: ‘No hast, ik bin no al by de twa en tritichste bus.

Het blondje: ‘Nou bijna, ik ben nu al bij de twee en dertigste bus.’

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/06/de-bushalte-grapke-taalhulp/