web analytics

Yn kalk en semint ( grapke: in kalk en cement)

 

Der komt in man by de dokter.

Een man komt bij de dokter.

 

Seit de dokter: ‘Jo hawwe nierstiennen, kalk yn ‘e bloedfetten

en jo hawwe wetter yn ‘e knibbels.’

Zegt de dokter: ‘U heeft nierstenen, kalk in uw bloedvaten. En u heeft water in de knieën”.

 

It andert fan de pasjint is:’ As jo no ek noch sizze dat ik semint yn ‘e bûk ha… dan kin ik in boubedriuw begjinne.

Hierop zegt de patiënt: ‘Als u nou ook nog zegt dat ik cement in mijn buik heb… dan kan ik een bouwbedrijf beginnen…’

 

 

Met dank aan Gerhard Griesel. Omzetting Pieter van der Veen.

De uitdrukking It is yn kalk en semint  betekent: het is geregeld, het is in kannen en kruiken.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/04/yn-kalk-en-semint-grapke-in-kal-en-cement/