web analytics

Foarjierssang

In fers fan Johan Bernard Schepers út 1888:

 

Foarjierssang

 

Ho strielet de sinne,

hoe grien is it wâld.

Ho ljochtsje de weachjes

sa tûzenfâld.

 

Hwet floitsje de finkjes,

lûd klinkt it en swiet.

For ’t wyfke yn ‘e klaver

sjongt ’t ljurkje syn liet.

 

Hwet sjonge de fûgels,

sa binne se op ’t skik;

mar binn’ hja sa bliid en

sa fleurich as ik?

 

En ik ha myn lieafste,

myn famke wer foun;

fier klinkt oer ‘e greiden

myn wille yn it roun.

 

Yn ’t fjild en op ’t wetter,

o, ’t is my sa rom,

’t is lieafde yn myn herte,

’t is lieafde rounom.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/04/foarjierssang/