web analytics

ROTONDE (grapke)

In Belch komt dronken fan in feestje.

Een Belg komt bezopen van een feestje.

 

In polysjeman hâldt syn auto tsjin en seit: ‘Alkoholtest!’

Een politieagent houdt zijn auto tegen en zegt : ‘Alcoholtest!’

 

De man andert: ‘Wol, ferd….As ik dy 10 euro jou, litst my dan gean? – Nee. Goed, 20 Euro dan?’

De man antwoordt: ‘Wel, verd…, als ik je 10 euro geef, laat je me dan gaan? – Neen. OK, 20 euro dan?’

 

‘Akkoard, do kinst gean’. De man rydt fuort, mar twa minuten letter wurdt er wer oanholden troch in polysje, dy’t tsjin him seit: ‘Alcoholtest!’

‘Akkoord, je kunt gaan’. De kerel vertrekt, maar twee minuten later wordt hij weer aangehouden door een agent, die hem zegt :  ‘Alcoholtest!

 

De keardel: ‘O nee, net wer….Foar 10 euro litst my dan gean? Nee! Goed 20 euro dan?’

De kerel : ” O nee, niet wéér…  voor 10 euro laat je me dan gaan ? Neen! Goed, 20 euro dan?’

 

‘Akkoard, do kinst gean.’

‘Akkoord, je kunt gaan.’

 

Fiif minuten letter wurdt de Belg wer oanholden en hy suchtet: ‘O nee, wer dy ferd……. alcoholtest! Harkje, wolst my foar 5 euro gean litte?’

Vijf minuten later wordt de Belg weer aangehouden en hij zucht : ‘O neen, weer die verd… alcoholtest! Luister, wil je me voor 5 euro laten gaan?

 

‘Nee’, seit de polysje, ‘Jou my 100 euro en ik lit dy troch.’

‘Neen, zegt de agent, geef me 100 euro en ik laat je door.’

 

De belg ropt: ‘100 Euro? Mar dy oare polysjes hawwe my mar 20 euro koste!’

De Belg roept uit: ‘100 euro? Maar die andere agenten hebben me maar 20 euro gekost!’

De polysjeman glimket en seit: ‘Tja, mar ik sis dy ek hoe’st fan dizze rotonde ôfkomst.’

De politieman glimlacht, en zegt : ‘Ja, maar ik zeg je ook hoe je van deze rotonde afkomt.’

 

Met dank aan Gerhard Griesen en Baukje Miedema ( hertaling)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/03/rotonde-grapke/