web analytics

In net te liuwen jacht ferhaal ( Een ongeloofwaardig jachtverhaal) GRAPKE.

Trije freonen prate mei elkoar ôf op readwyld jacht te gean.

Drie vrienden spreken met elkaar af om op herten te gaan jagen.

De iene is in sakeman, de oare in dokter en de tredde in predikant.

De een is een zakenman, de andere een dokter en de derde is predikant.

Wylst se yn it jachtgebiet rinne sjogge se in reebok en se sjitte alle trije tagelyk.

Terwijl ze door het jachtterrein lopen, zien ze een reebok en ze schieten alle drie tegelijk.

 

It ree lei daliks om en de trije manlju stowe op it sketten bistke ôf en se seagen fuortdaliks dat it dea wie. Mar der wie gjin kûgelgat te sjen.

De ree valt meteen om en de drie mannen rennen op het neergeschoten dier af en zagen ze meteen dat het dood was. Maar er was geen kogelgat te zien.

Diskusje! In pear minuten letter kaam de boskwachter der oan en frege of ‘t se problemen hienen.

Discussie! Een paar minuten later kwam de boswachter voorbij en deze vroeg of ze problemen hadden.

 

De dokter lei de boskwachter út wat de reden wie fan harren diskusje.

de dokter legde de boswachter uit wat de reden van de discussie was.

De boskwachter sei dat er wol efkes sjen soe wa ‘t dat bistke rekke hie.

De boswachter zei dat hij wel even ging kijken wie het beest kon hebben geraakt.

In tel mannich letter sei de boskwachter dat er der wis fan wie wa ‘t it bist sketten  hie. De predikant hie it bist rekke!

Enkele tellen later zei de boswachter dat hij er zeker van was wie het beest had neergeschoten: de predikant had het beest geraakt.

De trije mannen seagen elkoar ferwûndere oan. Hoe koe hy dat witte?

De drie mannen zagen elkaar verwonderd aan. Hoe kon hij dat weten?

De boskwachter sei: ‘ Dat sprekt fansels, de kûgel is it ienen ear der yn gien en yn ‘t oere ear der wer út ‘ .

De boswachter zei: ” Dat is noal duidelijk: de kogel ging het ene oor in en het andere oor weer uit “.

 

 

Met dank aan Gerhard Griesel en Piter van der Veen ( omzetting)

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/03/een-ongeloofwaardig-jachtverhaal-grapke/