web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 156.

Anno 1340. Toen Bisschop Jan van Diest stierf was het bisdom in zware schulden gedompeld. Bijna al het bezit in onroerend goed was verkocht of verpand. Zo was Overijssel verpand aan Graaf Reinout voor zestigduizend gouden Gelderse rijders. De Utrechtse kanonik Jan van Arkel werd tot Bisschop benoemd. Diens taakopvatting was niet het religieuze maar bestond uit het wegwerken van schulden en het vergaren van grote rijkdommen en vorstelijke pracht en praal. En dat uiteraard ten koste van de bevolking van het bisdom.

Graaf Willem IV was alleen in Stavoren ingehuldigd. Om wat meer invloed op de Friezen te krijgen werden de privileges aan de stad vergroot en de handel beschermd. Zo werden kooplieden vrijgesteld van alle tolheffingen in Holland en Zeeland. Ook kregen alle Friezen op de schepen van Stavoren volledige vrijheid van bewegen in het gebied. Uitgezonderd natuurlijk de ingezetenen van Westergo en andere Friese gebieden. Zulks gaf bezwaren omdat de internationale handel in die periode opbloeide en de Staversen té weinig bemanning op eigen schepen of op die uit andere Friese gebieden konden inzetten. In 1342 ontstond er oproer in Stavoren door ingezetenen die niet behoorden tot de bevoorrechte klasse van kooplieden en zeevarenden. Ambtenaren werden belaagd vanwege de hoge schattingen, opgelegd door de Graaf.

In dezelfde tijd stelden  Friese edellieden als Adelen, Aijlva en Hettinga zich in dienst van keizer Lodewijk. Graaf Willem van Holland toog naar Litouwen om de ongelovigen aldaar een kopje kleiner te maken, maar vooral om de Hollandse handelsbelangen te bevorderen. Na zijn terugkomst vormde hij een groot en machtig leger, waarmee hij optrok naar Utrecht om daar de plaatsvervanger van de Bisschop , diens broer Robert van Arkel, te belagen. Het beleg werd pas opgebroken nadat “400 burgers man en wijf, knaep rnde jonkwijf, Paepen en klercken, jonc en oud, paar-aan-paar in linnen cleeder ongegord, blootshoofds en barrevoets”  de Graaf om vergiffenis hadden gesmeekt en nadat een groot deel van de stadsmuur was afgebroken.

Nu was Friesland weer aan de beurt om te bukken voor de wapens van de Graaf.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/03/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-156/