web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen – deel 155.

 

Anno 1337. Friesland werd geplaagd door burgertwisten, waarin zich vele abten en prelaten mengden. De monniken gespten het harnas aan en gedroegen zich als huursoldaten. De abten waren veelvuldig de leiders van benden roofzuchtige, ontuchtige en bandeloze monniken. Onder andere werd de geleerde abt van Lidlum, Eelko Liauckama, te Boxum door hen vermoord.

Het aantreden van Graaf Willem IV was ongunstig. Hij werd betrokken in vele buitenlandse twisten en oorlogen. De schattingen en tolgelden welke hij o.a. aan Friesland oplegden putten het gewest uit en zo werd de basis gelegd voor verwarring, onvrede en verdeeldheden.

De inwoners van Westergo erkenden ook deze Willem IV niet als hun landsheer. Alleen de Friese hoofdstad Stavoren steunde de Graaf met een inhuldiging in Den Haag. Een van de bepalingen was dat een moordenaar vrijuit ging na een boete te hebben betaald aan de Graaf, aan de stad en aan de bloedverwanten van het slachtoffer.

Anno 1338. De oorlog die vijf jaren had gewoed in de Oostelijke streken van Friesland werd beëindigd. De twisten, gepaard gaande met veel bitterheid en bloedvergieten waren gevoerd tussen de stad Groningen , versterkt met een deel van Drenthe enerzijds en een bondgenootschap van de Ommelander Friezen van Hunzingo, Homsterland, Langewold, Vredewold, Fivelingo, veel inwoners van Drenthe, Twente en de Friezen uit Achtkarspelen. Tweemaal waren de Ommelanders verslagen door hun tegenstanders uit de steden Groningen en Stavoren. Tenslotte gelukte het de bondgenoten om het slot Gronenburg te bemachtigen, waarna Groningen werd overvallen. Vele inwoners werden bij een eerste aanval op de stad Groningen gedood, daarna werden op de Vismarkt nog zestig anderen onthoofd. Er werd een verdrag gesloten, wat uiteraard niet gunstig was voor de Groningers. Ook hierin waren betrokken de abten van de kloosters Foswerd, Ludingakerk, Lidlum,Oldeklooster, Klaarkamp, Mariëngaarde, Dokkum en de proosters van Berum, Genauwerd,, het Hasker Convent, de prior van Bakkeveen en vele anderen geestelijken, edellieden en burgerlijke machtsdragers.

Onder de voornaamste regeerders over de Nederlandse gebieden behoorde Reinout II, Graaf van Gelder. Keizer Lodewijk had hem bovendien de titel Hertog gegeven en verhief hem zelfs tot Vorst of Prins van het Heilige Roomse Rijk. Aan deze nieuwe Hertog van Gelder werd ook toegestaan de uitbreiding van zijn gebied met Oost-Friesland ( Friesland tussen het Vlie en de Lauwers) met uitzondering van de stad Stavoren en Westergo. Reinout had dit gebied a.h.w gekocht van de Keizer door aflossing van een lening van veertigduizend mark fijn zilver. Zo werd Friesland ( in naam dan) verdeeld tussen de Graven van Holland en Gelder.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/02/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-155/