web analytics

AARDRIJKS-KUNDE (ierdrykskunde, grapke).

In jonkje komt gûlend thús fan skoalle.

Een jongetje komt huilend thuis van school.

 

“Goasse”, seit syn mem, “wat is der bard?”

“Goasse”, zegt zijn moeder, “wat is er gebeurd?”

 

“Ik ha in íén foar ierdrykskunde krigen”, seit hy, “ik wist net wêr’t Polen leit”.

“Ik heb een één voor aardrijkskunde gekregen”, zegt hij, “ik wist

niet waar Polen ligt”.

 

“Potferdoarje”, seit syn mem, “hoe kin dat no, jou my de kaart fan Nederlân”.

“Verdorie”,  zegt zijn moeder, “hoe kan dat nou, geef me even de kaart van Nederland”.

 

Se siket en siket mar fynt Poalen net.

Ze zoekt en zoekt maar vindt Paolen niet.

 

Se seit: “dizze kaart is net detalleard genôch, jou my efkes de kaart fan Fryslân”.

Ze zegt: “deze kaart is niet gedetailleerd genoeg, geef me even de kaart van Friesland.

 

Nei lang sykjen seit se, “dat is dochs wol raar, ik kin Poalen ék net op dizze kaart fine en dochs kin it net fier fuort wêze want ús skjinmakster komt út Poalen en se komt gewoan op de fyts”.

Na lang zoeken zegt ze: “ dat is toch wel heel raar, ik kan Poalen óók niet op deze kaart vinden en toch kan het niet ver weg zijn want onze schoonmaakster komt uit Poalen en ze komt gewoon met de fiets”.

Met dank aan Gerhard Griesel en Baukje Miedema ( hertaling).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2013/02/aardrijks-kunde-ierdrykskunde-grapke/