web analytics

Hoe te beteljen…..Hoe te betalen? ( grapke)

 

In dronken frommeske folslein útklaait, springt yn in taksy fan in Fries.

Een dronken vrouw, spiernaakt, springt in de taxi van een Fries.

 

De sjauffeur syn eagen pûlje út en hy bliuwt nei de frou stoarjen sûnder sels de auto te starten.

De chauffeur zijn ogen puilen uit en hij blijft naar de vrouw staren zonder zelfs de auto te starten .

 

“Wat stoareagest , hast  noch nea in neakene frou sjoen?”

“Wat kijk je, heb je nog nooit een naakte vrouw gezien?”

 

“Dame, ik frege my krekt wat ôf…”

“Dame, ik vroeg me net wat af…”

 

“En wat fregest dy dan wol ôf?  Begjin te riden, man”, gebiedt  se.

“En wat vraag je je dan wel af? Ga toch rijden man”, beveelt ze.

 

“No, ik sjoch en ik sjoch en ik freegje mysels ôf, wêr soe dizze dame it jild bewarje wêrmei ‘t se my betelje sil”,seit de Fries.

“Nou, ik kijk en ik kijk,en ik vroeg mezelf af, waar zou deze dame het geld bewaren waarmee ze me gaat betalen”, zegt de Fries.

 

Met dank aan Gerhard Griesel en Piter van der Veen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/hoe-te-beteljen-hoe-te-betalen-grapke/