web analytics

DIEFSTAL (grapke)

Op it Fryske plattelân steane twa buorlju mei-elkoar oer de dieverij fan húsbrânoalje út in opslachtank te praten.

Op het Friese platteland staan twee buren staan met elkaar te praten over de diefstal van huisbrandolie uit hun opslagtank.

 

Wiebe: Dat is no de twadde kear yn 4 jier

Wiebe: Dat is nu de tweede keer in 4 jaar.

 

Sytse: Ik fiel hielendal mei dy mei, yn in koarte tiid bin ik trije kear bestellen.

Mar ik ha der wat op fûn en sûnt dy tiid is der by my gjin oalje mear stellen. Ik ha nammentlik in grut boerd del setten mei yn koweletters “HUSBRANDOLIE” der op.

Sietze: Ik voel helemaal met je mee, in korte tijd was ik drie maal bestolen. Maar ik heb er iets op gevonden en sindsdien is er bij mij geen olie meer gestolen. Ik heb namelijk een groot bord geplaatst met in koeien van letters ‘HUISBRANDOLIE’ er op.

 

Wiebe: Bisto hieldal mesjokke? No hoege de dieven sels net iens mear te sykjen….

Wiebe: Ben je helemaal mesjokke? Nu hoeven de dieven zelfs niet meer zoeken…

 

Sytse: Nee, dat kloppet, mar ik ha it boerd net boppe myn oaljetank set, mar boppe de septik-put. Dit jier is myn beerput al twa kear leechsûge….

Sietze: Nee, dat klopt, maar ik heb dat bord niet boven mijn olietank gezet, maar boven mijn septic-put. Dit jaar is mijn beerput al twee keer leeggezogen……….

 

Mei tank oan Gerhard Griesel en Baukje Miedema.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/diefstal-grapke/