web analytics

De curieuze en gruwelijke geschiedenis van de Friezen ( deel 150 )

Anno 1310.

Na de huldiging van de Hollandse Graaf te Franeker schijnen de Stellingwervers en Schoterwervers zich te schikken. Denkelijk omdat de Graaf ook de Utrechtse Bisschop te hulp zou kunnen roepen om met een sterk leger hen tot onderwerping te brengen. In 1313 werd een verdrag gesloten, waarbij de Woudlieden de schade, aangericht te Vollenhove, moesten vergoeden. Ook werd afstand gedaan van vele landgoederen in en om  IJsselham en Steenwijk.

In dit jaar trok Keizer Hendrik VII naar Italië om zijn tegenstanders te bestrijden. In zijn leger dienden uit de Friese adel Lieuwe Sjoerda Beijem, Sjoerd Aijlva, Jarig Dekama en tiele Epes Hettinga. Tijdens een schermutseling bij Florence sneuvelden Beijem en Dekama. Keizer Hendrik stierf in Bonconvento na het toedienen van een vergiftigde hostie door de Jacobijner monnik Bernard Politianus.

Anno 1312. De dood van Potestaat Martena was het begin van een periode van nieuwe twisten onder de Friese edelen en geestelijken. De post van potestaat bleef jarenlang onbezet. Uiteindelijk wendden de verstandigste edellieden zich tot de rechters van Upstalboom. Op een algemene landdag werd een verbeterde wetgeving opgesteld.

Op 22 oktober 1313 werd Friesland weer getroffen door een geweldige stormvloed. Vele huizen werden meegesleurd door de watermassa’s. Duizenden dieren en vijfhonderd mensen verdronken. In het daaropvolgende jaar stierven vele Friezen door een pestgolf. Tijdens deze onheilen werden de onderlinge twisten alsmaar heviger. Moord, doodslag, brandstichting was aan de orde van de dag; de macht tot beteugeling ervan was verzwakt.

Anno 1315. Van mei 1315 tot maart 1316 viel er zoveel regen, dat de meeste landbouwgronden onder water kwamen te staan, ook die in Frankrijk, Engeland, Vlaanderen, Brabant, Holland, Zeeland en de bisdommen Keulen en Luik. Gewassen gingen verloren en er kwam een grote hongersnood. De hongerende bevolking ging in het veld de verdronken dieren eten, gras en alles wat maar enigszins eetbaar was. Desondanks stierven vele arme maar ook rijkere Friezen de hongerdood.

 Dit was een bewerkt brokje uit: Algemeene Geschiedenis van Friesland  (Steensma, 1845)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/12/de-curieuze-en-gruwelijke-geschiedenis-van-de-friezen-deel-150/