web analytics

UITGEKNEPEN (grapke)

Útknipe. 

Uitknijpen.

 

Op ‘e merke stiet in krêftpatser dy ‘t in sitroen hielendal útknypt.

Op de kermis staat een krachtpatser die een citroen helemaal uitknijpt.

 

Der wurdt in beleanning útloofd foar dejinge dy ‘t er noch ien drip mear útknypt.

 Er wordt een beloning uitgeloofd voor degene die er nog één druppel meer uit krijgt.

 

 

Alderhande sterke manlju knipe yn de sitroen sa foel as se mar kinne, mar der komt gjin drip mear út.

Allerlei sterke mannen knijpen in de citroen zo hard als ze kunnen, maar er komt geen druppel meer uit.

 

Dan komt der in spjuntich mantsje nei foaren.

Dan komt er een miezerig mannetje naar voren.

 

Hy knypt in mânske striel sop út de sitroen.

Hij knijpt een hele straal sap uit de citroen.

 

Ferbjustere freget de krêftpatser of it mantsje oan krêfttraining docht.

Verbaasd vraagt de krachtpatser of het mannetje aan kracht-training  doet.

 

“ Nee hear, “seit it mantsje,” ik bin belestingamtner…”

 “Nee hoor “, zegt het mannetje, “ik ben belasting ambtenaar…”

 

 

                                           Met dank aan Gerhard Griesel en Piter van der Veen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/11/uitgeknepen-grapke/