web analytics

MISVERSTAND (grapke)

 

 

In misferstân.  Een misverstand.

 

In al flink oansketten man rint de folgjende kroech yn.

Een flink aangeschoten man loopt de volgende kroeg in.

 

Hy sit dêr in hoartsje en gappet de ienige frou oan yn it kafee.

Hij zit er een tijdje en gaapt de enige vrouw in het lokaal aan.

 

Dan rint hy hastich nei har ta en jout har in tút.

Dan loopt hij vlug naar haar toe en geeft haar een kus.

 

Sy  giet oerein en jout him sa’n mep dat it him dûzelet.

Ze staat op  en geeft hem zo’n klap dat het hem duizelt.

 

Hy ferûntskuldicht him en ferdúdlikt:

Hij verontschuldigt zich en verduidelijkt:

 

” It spyt my. Ik tocht datsto myn frou wiest. Do likest krekt op har”.

“Het spijt mij. Ik dacht dat je mijn vrouw was. Je lijkt precies op haar”.

 

“Do barich, do bist dronken”, raast de frou.

 “Jij varken, je bent dronken”, schreewt de vrouw.

 

“Grappich “ brommet hy: “ do klinkst  ek noch krekt as myn frou”.

“Grappig”, bromt hij: “je klinkt ook nog precies zoals mijn vrouw”.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/11/misverstand-grapke/