web analytics

Gebed in het Frysk (jûnbea)

Vandaag de primeur van Jûnbea ( HET GEBED)

 
 

KLIK HIER OM HET LIED TE BELUISTEREN

Jûnbea (gebed)

            Lit my noait Jo grûn ferlitte.

            Stean my troch Jo lijte by.

            Jou dat al myn ierdske, bliidskip en eangst

            gjin belang mear hawwe foar my.

 

            Underweis ken ‘k eltse sydwei,

            mar ‘k bin wurch fan ‘t gerin.

            Kaam troch Jo wer op it rjochte paad.

            Jo jouwe oan myn libben sin.

————————————————————————————

            Dagen binne as gedachten,

            as de keamers, dy ’t ik hier.

            Eltse ierdske dream fan rykdom en rom

            is as skaad op muorren, skier.

 

            Wat ik sykje  is genede,

            elts momint fan eltse dei.

            Longerje sa nei Jo wetter fan rêst,

            wize Jo Hear my de wei.

            wize Jo, Hear, my de wei.

 

————————————————————————————————————————–

Van een kennis in Zuid-Afrika kreeg ik eens enkele zelfgemaakte MP3-tjes. Zijn gezang op de tekst van de beroemde Zuid-Afrikaanse dichter/zanger Koos du Plessis trof me.  Het lied ( HET GEBED) werd later in het Frysk vertaald. Dit lied JÛNBEA werd op muziek gezet én gezongen door Alie Feenstra.  ( http://www.everyoneweb.com/aliefeenstra/ )  HULDE.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/11/gebed-in-het-frysk/