web analytics

Strâne op in eilân. (gestrand)

 

Sjoerd en Harmen wienen strâne op in eilân.

Sjoerd en Harmen waren gestrand op een eiland.

 

Sjoerd raasde: ‘Wy sille hjir stjerre! Wy sille hjir stjerre!’

Sjoerd schreeuwde: ‘Wij gaan hier dood! Wij gaan hier dood!’

 

Harmen sit berêstend tsjin in beam.

Harmen zat gelaten tegen een boom.

 

Sjoerd seit: ‘Begrypst it net? Hjir is neat te iten! Gjin wetter neat! Wy stjerre hjir!’

Sjoerd zei: ‘Begryp je het niet? Hier is niets te eten. Er is ook geen water! Wij sterven hier!’

 

Harmen seit: ‘Ik begryp it wol, mar do net. Ik fertsjinje hûnderttûzen euro yn in wike.’

Harmen zei: ‘Ik begrijp het wel, maar jij niet. Ik verdien honderdduizend euro per week’.

 

Sjoerd sjocht him hieledal ferstomme oan en freget wat dat helpe sil yn harren posysje.

Sjoerd kijkt hem helemaal verstomd aan en vraagt hoe dat zal helpen in hun toestand.

 

Harmen anderet:’ In tsiende part fan myn ynkomsten  giet nei de tsjerke.

Harmen antwoordt: ‘Een tiende deel van mijn inkomen gaat naar de kerk’.

 

De tsjerkeried sil syn uterste bêst dwaan om my te finen.

De kerkeraad zal zijn uiterste best doen om mij te vinden’.

 

 

 

 

Met dank aan Gerhard Griesel, omzetting: Piter van der Veen.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/10/strane-gestrand/