web analytics

IT ALLERHEECHSTE GUOD (Frysk vrijheidslied), tweetalig LEESPLANKJE.

Na het aanklikken van de link

      http://www.youtube.com/watch?v=H4x1RYZLAn0&feature=player_embedded 

kun je luisteren naar  “It Allerheechste Guod” (Het Allerhoogste Goed), het winnende lied van Bacon and Bones op het Friese songfestival LIET in november 2003. (Muziek en tekst: Dirk Spek, uitvoering Bacon and Bones).

 

Het nummer gaat over het recht van iedereen om in vrijheid te leven en vertelt het verhaal van de Friese vrijheidsstrijd door de boer Pier Gerlofsz Donia ( GRUTTE PIER ). Meer over deze Friese volksheld lees je in weekblog 2006-28 (14 juli 2006).

Link:  http://bit.ly/SEpkIQ

 


It is fyftjenhũndert fyftjen, in stoarm raast oer ’t lān.
Het is 1515, een storm raast over het land.

In reade gloed ferblinet him, syn pleats stiet yn ’e brān.
Een rode gloed verblindt hem, zijn boerderij staat in de brand.

Pier Gerlofsz, boer fan Kimswert, banditen sloegen ta.
Pier Gerlofsz, boer uit Kimswerd, bandieten sloegen toe.

Plonderje, rōve alles leech, de frijheidspriis wie heech.
Plunderden en roofden alles leeg, de prijs voor vrijheid was hoog.

Wat dizze binde losmakke hie, se wisten noch fan nea.
Wat deze bende had losgemaakt, ze wisten nog van niets.

In frijheidsstrider wie opstien, soe har ferfolgje ta de dea.
Een vrijheidsstrijder was opgestaan, zou hen tot de dood vervolgen.

Saksers en Bourgondiërs se waarden smoard yn bloed.
Saksen en Bourgondiërs werden gesmoord in het bloed.

In gewoane boer waard grut strateech, mar de frijheidspriis wie heech.
Een gewone boer werd een groot strateeg, maar de prijs voor vrijheid was hoog.
——————————————————————————————-
REFREIN:

Donk’re dagen pine en eangst de flikkering fan ’t swurd.
Donkere dagen, pijn en angst, de flikkering van het zwaard.

De priis fan frijheid djoer betelle, de striid wie wreed en hurd.
De prijs voor vrijheid werd duur betaald, de strijd was wreed en hard.

Mar, wat hat it brocht, de boadskip bliuwt ús by.
Maar wat heeft het opgeleverd, de boodschap blijft ons bij.

It is it allerheechste guod, te sizzen “ik bin frij”.
Het is het allerhoogste goed om te zeggen, ik ben vrij.
———————————-

Sa is hjir ieuwen fochten foar it rjocht foar elkenien.
Zo is er eeuwen gevochten voor het recht voor iedereen.

De skiednis bliuwt ús by, it is úthoud yn in stien.
De geschiedenis blijft ons bij, het is uitgehouwen in steen.

Bũgje foar in twingboal dat woe dit folk wier nea.
Buigen voor een tiran, dat wilde dit volk nooit.

Nea beslute slaaf te wēzen, dan mar leaver dea.
Nooit besluiten om slaaf te zijn, dan maar liever dood.
——————————
REFREIN:

Donk’re dagen pine en eangst de flikkering fan ’t swurd.
Donkere dagen, pijn en angst, de flikkering van het zwaard.

De priis fan frijheid djoer betelle, de striid wie wreed en hurd.
De prijs voor vrijheid werd duur betaald, de strijd was wreed en hard.

Mar, wat hat it brocht, de boadskip bliuwt ús by.
Maar wat heeft het opgeleverd, de boodschap blijft ons bij.

It is it allerheechste guod, te sizzen “ik bin frij”.

Het is het allerhoogste goed om te zeggen, ik ben vrij.

 
foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Toon Hermans-

Ik hou van jou, ik hou van jou…..een dag, een  jaar, een eeuw. Ik weet dat liefde lente is,  maar ook een beetje sneeuw.
-Haikû fan Etie Pasma:

   Snie yn é winter,
de wrâld yn ferklaaiersklean;
Fryslân op syn moaist.

 

Ook Friesland heeft te maken met de instroom van buitenlanders.
De instromers die zich hier metterdaad kunnen vestigen krijgen bij hun inburgering te maken met het specifiek Friese.
Een uiterst belangrijk element is daarbij de taal. Niet alleen zullen zij- van jong tot ouder- de Nederlandse taal in voldoende mate eigen moeten maken, maar daarnaast ook nog de Friese taal.
Een aanzetje wordt hier en nu gegeven in een geleidelijke samenstelling van een tweetalig leesplankje voor autochtonen en allochtonen, voor de eerste kennismaking met zowel het Nederlands als het Fries.

ER ZIJN NOG   8    LEGE PLEKJES OP IT LÊSRAK

 

 


Fijn dat je weer even tijd vond om een kijkje te nemen op deze website.
Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.

Oant sjen.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/10/it-allerheechste-guod-tweetalig-dubbeltalig-leesplankje/