web analytics

Gebedsgenêzing

Gebedsgenêzing

Gosse hie foar it earst fan syn libben in foarstelling bywenne fan de heldersjende Jomanda.

Gosse had voor het eerst in zijn leven een show meegemaakt van helderziende Jomanda.

Jomanda kaam op him ôf, lei har hannen op syn holle en sei mei lûde stim: ‘Jo sille rinne!’

Jomanda kwam naar hem toe, legt haar handen op zijn hoofd en zei met luide stem: ‘U zult lopen.’!

 

‘Mar my mankearret hielendal neat!’ sei Gosse.

‘Maar ik mankeer helemaal niks!’ zei Gosse.

Dat negearre se en sei wer mei noch lûdere stimme: ‘Jo MOATTE rinne!’

Dat negeerde ze en zei weer met nog luidere stem: ’U zult lopen!’

Gosse besocht noch ris út te lizzen dat hy gewoan rinne koe en neat mankearre.

Gosse deed nog een poging uit te leggen dat hy gewoon kon lopen en niks mankeerde.

Mar der wie net in spjelde tusken te krijen en Jomanda rôp wer: ‘ Jo MOATTE rinne!’

Maar er was geen speld tussen te krijgen en Jomanda riep weer:’ U ZULT lopen.’

Doe ‘t de foarstelling ôfrûn wie, kaam hy bûtendoar en wat tinkste? Syn fyts wie stellen.

Toen de show voorbij was, kwam hy buiten en wat denk je?  Zijn fiets was gestolen.

Met dank aan Gerhard Griesel. Omzetting: Piter van der Veen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/10/gebedsgenezing/