web analytics

De vaat gedaan (grapke)

Ôfwaskje/Afwassen

 

In jongkeardel fertelde syn  mem dat hy it famke fan syn dreamen fûn hie.
-En jongeman vertelde aan zijn moeder dat hij het meisje van zijn dromen had ontmoet.
Hy frege har: Wat moat ik no dwaan?
-Hij vroeg haar: Wat moet ik nu doen?
Syn mem krige in ynfal: Wêrom stjoerst har net in bûketsje blommen. Mei in kaartsje der by, wêr meisto har by dy thús útnoegest foar in troch dysels klearmakke waarmmiel.
-Zijn moeder kreeg een idee: Waarom stuur je haar niet een boeketje bloemen. Met een kaartje erbij, waarmee je haar uitnodigt voor een door jezelf gekookt etentje?
De jongfeint fûn dat in goede strategy en jawol: in wike letter kaam dat famke by him te waarmiten.
-De jongeman vond dat een goede strategie en jawel: een week later kwam het meisje bij hem voor een etentje.
De oare deis frege syn mem hoe ‘t it gien wie.
-De volgende dag vroeg zijn moeder hoe het gegaan was.
Net al te bêst, andere hy, se stie der op oan om de ôfwask te dwaan.
-Niet al te best,antwoordde hij, ze drong er op aan om de afwas te doen.
Wat is dêr ferkeard oan?, frege syn mem.
-Wat is daar verkeerd aan?, vroeg zijn moeder.
De jongkeardel andere: Dat wie fóár dat we begjinne koenen te iten.
-De jongeman antwoordde: Dat was vóór dat we konden gaan eten.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/10/de-vaat-gedaan-grapke/