web analytics

Fan Fryslân en/of Fryslân Marketing en/of Friesland-Holland en/of FAN van FRIESLAND voor marketing van Friesland?

Sjochris Fryslân…..MERK toch hoe sterk.

Rond het jaar 2000 verzorgde het maar liefst 60 medewerkers tellende Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) in Drachten — met miljoenen gesponsord door de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe — officieel de toeristische marketing van Friesland.

In 2003 ging deze directe concurrent van het commerciële bureau Friesland-Holland failliet.

In Friesland waren drie marketing- en promotieorganisaties actief: één particuliere ongesubsidieerde (Friesland Holland Tourist Information in Wolvega) en twee gesubsidieerde:  (Fryslân Marketing en Tourist Info Fryslân in Leeuwarden). De oudste en inmiddels meest omvattende, Friesland-Holland*), werd in 1996 opgericht door de Friese journalist Albert Hendriks. Het snelgroeiende expansiegerichte promotiebureau in Wolvega werd daarna meermalen geboycot door het NNBT.

*) Bij Friesland-Holland zijn momenteel meer dan 600 toeristische bedrijven en winkels aangesloten. Gezien de activiteiten is Friesland-Holland verreweg de grootste promotieorganisatie en de enige die niet afhankelijk is van forse subsidies.

——————————————————————————————————————————————-

LC 8 september 2012: Er is beweging gaande tussen de twee overgebleven gesponsorde commerciële instellingen om Friesland te promoten. Samen hopen deze clubs € 1.250.000 aan subsidie van de Provincie Fryslân te vangen.

LEEUWARDEN, 11 oktober 2012 – Fryslân Marketing, een belangrijke organisatie in de marketing en promotie van de provincie Fryslân, verkeert op dit moment in financiële problemen, aldus berichtgeving in de media. Er schijnt momenteel een tekort van € 200.000,- te zijn. De provincie Fryslân draagt voor een groot deel bij aan de financiering van Fryslân Marketing. Fryslân Marketing is in de problemen verzeild doordat een subsidie van Samenwerkingsverband Noord-Nederland is teruggevorderd. Reden hiervoor zou zijn dat er te weinig geld uit het bedrijfsleven is aangetrokken wat een vereiste was bij de verlening van de subsidie. Ook organisatorisch lijkt het aan alle kanten te rommelen.

LC 07-12-2012: Fryslân Marketing ging ter ziele. De directeur, Paul van Gessel, vertrok. Twintig schuldeisers kunnen fluiten naar een deel van hun geld. Er zal een andere organisatie komen om het werk van Fryslân Marketing over te nemen. Met de schuldeisers is een akkoord gesloten. Daardoor is een faillissement van Fryslân Marketing voorkomen, inclusief mogelijke imagoschade voor Fryslân. Het project ‘Fryslân toeristische topattractie’ is voor een bedrag van € 3,8 miljoen afgerekend met het SNN. De provincie propte € 1,2 miljoen in het project. Dit bedrag is met een factor 3,17 vermeerderd door Fryslân Marketing. Deze organisatie raakte in financiële problemen doordat de afgesproken bijdrage van het bedrijfsleven en kennisinstellingen achterbleef.

– Per 1 januari 2013 heeft Stichting Beleef Friesland de werkzaamheden van de Stichting Fryslân Marketing overgenomen.

———————————————————————————————————————————————————–

-april 2013:  Op pad naar een effectievere en efficiëntere regio-marketing. De provincie Fryslân gaat de activiteiten bundelen van Beleef Friesland (voorheen Fryslân Marketing), en Tourist Info Fryslan (voorheen VVV Fryslân).

10 juli 2013: Hoe alles precies georganiseerd en betaald zal worden, zal na de zomer ’13 worden uitgedacht. Er zal alsnog een directeur voor de nieuwe organisatie worden gezocht en daarna mogen gemeenten, de provincie, ondernemers de nieuwe organisatienaam kiezen.

– December 2013: BEETSTERZWAAG. Het buro Tourist Info Fryslân zou per 1 januari 2014 worden opgeheven, maar werkt door tot april 2015. Omstreeks die datum  zou een nieuwe provinciale marketingorganisatie moeten zijn opgestart. De activiteiten van deze TIF, Beleef Fryslân en Fan Fryslân zullen worden gebundeld.  Maar VVV Lauwersland werd opgeheven, vooralsnog zonder dat er een andere organisatie voor in de plaats kwam.

———————————————————————————————————-

Om eindelijk een goede organisatie voor elkaar te krijgen had de provincie Fryslân een kwartiermaker aangesteld. Deze kwartiermaker moest het gewenste takenpakket voor een brede regiomarketing van Fryslân schetsen. De keus was gevallen op Alvin Sibbald. Hij was eerder directeur Marketing van De Friesland Zorgverzekeraar en ook projectleider van Fan Fryslân (dat is een commerciële organisatie waarvan de naam verandert en het merk zal verdwijnen).

Marketier Sibbald heeft zijn rapportje ingeleverd. De  ingewikkelde organisatie voor uitvoering van ZIJN bevindingen zal in de loop van 2014 nog moeten worden opgebouwd. Dat zou € 2,6 miljoen moeten vergen, waarvan € 650.000 opgehoest moet worden door de deelnemende bedrijven. Het is maar de vraag of die voorwaarde tot subsidiëring door ook armlastige Friese gemeenten ( € 650.000 ) en de Provincie Fryslân ( € 1,3 miljoen ) gaat lukken. En dan is het ook nog afwachten of de Friese toeristische ondernemers zich voor dit ingewikkelde karretje willen laten spannen.

Volgens Sibbald zal de provincie Fryslân het voortouw moeten nemen, zorgen voor een goede, brede marketingorganisatie bij de ontwikkeling van toeristische campagnes, waarbij op een nieuwe website ook een “etalage” wordt geboden van alles van de Friese regio’s de toerist te bieden hebben. Fryslân in de BRANDing dus.

November 2013: De colleges B&W van de Friese gemeenten ondersteunen de schets van Sibbald. Ambtenaren  moeten op zoek gaan naar nóg meer bezuinigingsmogelijkheden en de gemeenteraden moeten zich er nog wel over beraden. De bedoeling was, dat deze brede marketing-organisatie op 1 januari 2014 operationeel zou zijn.

——————————————————————————————————————————————-

– De Provincie vond terecht de eerder verstrekte subsidies aan diverse marketing-clubjes veel te hoog en wil dat de genoemde zakelijke instellingen gaan fuseren. Merkwaardig, dat – in mijn ogen het beste en meest actieve bureau (Friesland-Holland) -nog steeds geheel buiten beeld wordt gehouden. Op de website van Sibbald himself zie ik niets nieuws (verouderde items) en de beeldbank met eens prachtfoto’s van Hendrik van Kampen toont helemaal niets meer. Uiterlijk 1 januari 2014 moest de bedoelde nieuwe brede regiomarketing zijn ontstaan die de drie bestaande ‘organisaties’ zou vervangen. Voorlopig is daarvan nog NIETS te zien. Wel plaatste de Provincie een advertentie voor een directeur voor die beoogde regiomarketing-organisatie voor “Fryslân en de Wadden”. In een nieuwe organisatie zou de rol van Beleef Friesland, Tourist-Info-Fryslân en het project Fan Fryslân vervallen.

December 2013. De oprichting van de marketing-club zou nu in de loop van 2014 *) plaats moeten vinden. De jaarlijkse kosten zouden daarna € 2.6 miljoen bedragen. De provincie vraagt over 2014 en 2015 geen bijdrage van de ondernemers *). Vijfentwintig krap-bij-kas-zijnde Friese gemeenten moeten € 120.000 ophoesten bij oprichting. Derhalve komt de rest van € 1.080.000 ten laste van de provincie. Plus jaarlijks na 2015  € 1.3 miljoen erbij.

————————————————————————————————-

*) Mijn inschatting is dat de eigengereide Friese ondernemers geen geld over hebben voor schimmige plannen en/of beslist niet aan de leiband willen lopen. Het is erg speculatief om te veronderstellen dat die houding in 2015, 2016 of later veranderd zal zijn. Klopt: er is in 2015 NIETS veranderd aan de instelling van de toeristische toko-houders in Friesland, Fryslân ofwel Frysklân.

Februari 2014. De beoogde marketing-organisatie zou deze maand beginnen aan de heksentoer om de Friese ondernemers met de neus dezelfde kant op te krijgen in één provinciebrede promotiecampagne voor toerisme en wonen/werken & leren. Het lukte niet om de top te bemensen, laat staan de regiobureau’s ervan. Er is dus nog geen merknaam, geen promotie-strategie voor de beide hoofddoelen, er is nog geen provinciebrede, toeristpakkende SLOGAN voor gezamenlijke acties.

Het provinciebestuur rekent zich toeristenrijk vanwege een nog niet aanwezige innovatie en een veronderstelde aantrekkingskracht van grootschalige evenementen, die hoogstwaarschijnlijk niet zo grootschalig zullen uitpakken.

Tóch verdient Fryslân een ijzersterke en goed georganiseerde instelling voor verzorging van regiomarketing. Friesland, met haar rijkdom aan natuur, cultuur en vertier, is per slot van rekening de mooiste provincie van Nederland.

———————————————————————————————————————————————————–

14 maart 2014: – Loek Hogenhout, voorzitter van Woudsend-Dorpsbelang,  wordt directeur van deze nieuwe provinciale P.R.-organisatie voor Friesland. Hogenhout heeft een eigen communicatieadviesbureau en was eerder directeur strategie/communicatie bij Brunel International en ook directeur van reclamebureau Weda Advertising.

De nieuwe marketing-organisatie zal in de plaats moeten komen van Beleef Friesland (voorheen Fryslân Marketing), Tourist Info Fryslân (voorheen VVV Fryslân) en het project Fan Fryslân.   Loek zou de door Alvin Sibbald (van Beleef Friesland) uitgestippelde koers moeten volgen (hoe zag die er ook maar weer uit?) om medio 2014 een nieuwe lijn te kunnen bepalen. Loek krijgt ook een belangrijke stem in de alsnog te vormen nieuwe organisatie voor LWD 2018: een dubbel-rol dus. De focus zou dan gericht moeten zijn op de promotie van Friesland als Water-Rijk ( een open-deurtje van de “etalage” naar de “winkel” dus). Overige aantrekkelijk-heden zouden de toeristen wel kunnen ontdekken als ze hier zijn.

De oude, onduidelijke en onsamenhangende  structuren zouden al per 1 januari 2014 zijn opgeheven en samen-gevoegd. Nee dus. Maar misschien komt er iets van de grond ná oktober 2014. De  taak van Hogenhout is om eerst de organisatie op poten te zetten en dán een koers te bepalen. Daarbij wordt de organisatie, waarvan de werknaam nog steeds is BELEEF FRIESLAND, ook betrokken bij Culturele Hoofdstad. Volgens CdK Jorritsma kunnen deze werkzaamheden klaar zijn vóór het toeristenseizoen 2014 echt op gang komt. Tot die tijd kan Hogenhout nog wel even verder op de route die door Sibbald was uitgezet.

Intussen heeft “de provincie Fryslân” (om de ontwikkeling en de toepassing van innovaties te stimu-leren) bedacht, dat de toeristische ondernemers het de komende 15 jaar (met enige hulp) ook wel zelf kunnen doen. Er is een DOE-HET-TOCH-MAAR-ZELF-FONDS van € 8 miljoen beschikbaar om afzonderlijke en bijzonderlijk innoverende projecten te financieren met minimaal € 25.000. Dit DOEFONDS geeft leningen en garanties aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, die innovatieve projecten willen realiseren.

Juni 2014: In oktober 2014 moet de complete marketing-organisatie voor toeristische promotie van Friesland en t.b.v. Leeuwarden, culturele hoofdstad 2018 gaan werken. GS fan Fryslân wil meer “internationale profilering” van het toeristisch aanbod. Om dat profiel vorm te geven roept marketier Hogenhout via de Leeuwarder Courant het Fryske Folk op om ideeën aan te dragen: het liefst in drievoud met strategische en financiële onderbouwing. Vier medewerkers zouden vanaf 1 juli 2014 óók een strategisch meerjarenplan moeten kunnen bedenken. Uitgangspunt is dan wel, dat de Friese toeristische ondernemers zullen MOETEN gaan samen-werken vooral om de te verwachten stroom van (inter)nationale toeristen ook na 2018 te kunnen opvangen.

– Het is overigens opvallend de toekomstige grote roerganger Hogenhout zelf nauwelijks digitaal vindbaar is.

——————————————————————————————————————————————-

September 2014. Bij de toekomstige reorganisatie van de Friese marketing-bedrijven heeft Beleef-Friesland de hoofdrol opgeëist. De eigenbelangbehartigende figuren van Beleef-Friesland, Tourist Info Fryslân en Fan Fryslân ( waarbij het enige er toe doende bureau Friesland-Holland nog steeds buiten de boot wordt gehouden) zouden per 1 oktober moeten gaan samen-werken. Maar die nieuwe club was niet vooruit te branden. Daarom is de wereldschokkende merknaam Stichting Merk Friesland bedacht teneinde meer “verbindingen te zoeken”. Maar er is nog steeds geen goede CAMPAGNENAAM verzonnen, laat staan die campagne grand cru wordt ondersteund met een pakkende SLOGAN.

Oktober 2014. Het toeristenburo Fryslân Marketing (toch maar niet opgeheven per 1 januari 2014) schijnt nu de brandnieuwe naam STICHTING  MERK FRYSLÂN te hanteren. Met als directeur Look Hogenhout. Sjoch minsken: het emotionele en bijzondere beeld van Friesland zou moeten zijn dat van watersporten, wandelen, fietsen en nog wat Wad van cultuur en culinair: in het toeristische profileren van  LOVEBRAND (liefdemerk)-FRYSLÂN.

Marketing Fryslân wordt gecombineerd met de Toeristische Promotie voor Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Zie > http://bit.ly/10uz8N0 of beter > Marketing Fryslân   Maar de organisatie voor promoting  LWD2018 is nog in de winterslaap.

– 29 maart 2015. Loeki Hogenhout heeft bericht dat hij zijn functie van directeur Merk Fryslân neerlegt.  Conflicten in de taalkundige sfeer met het bestuur van de provincie Fryslân schijnen de pas een jaar geleden benoemde Hollandse directeur van Merk Fryslân de kop te hebben gekost.

-oktober 2015. Merk Fryslân stelt drie nieuwe medewerkers aan.  Onder interim-manager Klaas van den Berg gaat Carmen Draaisma de functie van Office Manager voor haar rekening nemen, Sabrina Slagman is aangetrokken als Marketeer Zakelijk en Carla Boonstra gaat zich inzetten als Marketeer Leisure.

Intussen was en blijft de VVD-fractie van de [provinciale Staten uiterst kritisch over de Fryslân-promotie. Terecht, want er is in de afgelopen vier jaar niet veel meer gebeurd dat het voor veel geld op de been zetten en houden van de organisatie. En nog steeds is er voor de toeristische marketing van Fryslân, de Friese eilanden én LWD 2018 geen centrale visie, geen publiciteits-campage en geen goede slogan als basis daarvoor.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hawar, wat is en blijft is het sterke merk van deze website: FAN VAN FRIESLAND met adres: http://www.fanvanfryslan.nl

In het beeld: ETALAGE van FRIESLAND kan ik meegaan, want als Friesland moet worden “beleefd”, dan is een goed verzorgde toonzaal met daarin goed getoonde bijzonder goede producten een eerste vereiste.

-Deze website FANvanFRIESLAND  is, anders dan die van Fryslân marketing, Tourist info-Fryslan, Friesland-Holland of Fan Fryslân, niet gericht op de commerciële belangen van een individuele in- of uitheemse bobo, een kunstmatig opgedrongen organisatie of van diverse deelnemende bedrijven, maar WEL op de promotie van Friesland zelf.

Friesland oplaadpunt

Als auteur van – door niet-Friezen – goed gewaardeerde items over het Friese land, de geschiedenis van de Friezen, de Friese taal en cultuur ontvang ik nog steeds GEEN CENT. Toch zou deze jongen in het kader van “een bredere profilering” van Fryslân ook best wat ondersteuning  kunnen gebruiken.

OM FRIESLAND EENS DEGELIJK IN DE ETALAGE TE KUNNEN ZETTEN

MET EEN TOERISTEN-PAKKENDE SLOGAN ALS BASIS

Zeker omdat in deze website FAN van FRIESLAND fors wordt voldaan aan de mooie doelstellingen van de wél gesubsidieerde commerciële clubs, die “onze regio willen promoten als provincie waar het goed wonen, werken en studeren is”, maar waarbij die “brede profilering” op andere (voor het toerisme wél interessante) gebieden heel veel te wensen overlaat.

Intussen is deze SnelleJelle met inzet van een beetje creativiteit en eigen geld alvast begonnen om alle 4 windstreken plus het centrum van Fryslân in beeld te brengen, in de etalage te zetten. Opdat ook de internationale toerist t.g.v. LWD culturele hoofdstad 2018 alvast thuis op de bank en zonder taalbarrières de weg weet te vinden in het aanbod van de horeca en de culturele sector.

En dát in de belangrijkste taal:  DE BEELDTAAL.

Kijk voor city-marketing maar eens op:     + Toeristische informatie Friesland

Aldus en aldoende hebben de aanstormende toeristen tenminste NU al iets om naar (uit) te kijken, kunnen de websites van de Friese HORECA-ondernemers worden bezocht en kan alvast worden geboekt middels een formule die vrijwel niets kost in opzet én onderhoud. Maar wel propvol wisselende INFORMATIE-IN-BEELD voor de internationale toerist met BESTEMMING FRIESLAND in

SJOCHRIS FRYSLÂN

——————————————————————————————————————————————-

November 2015. De Provinsje Fryslân trekt t.b.v. een éénjarig experiment € 330.000 uit voor het op de been zetten van de nieuwe website http://www.finsteropfryslan.frl   Enkele mensen van de plattevorm gaan nu naarstig op zoek naar informatie-vernieuwing met  “slow nieuws” onder de provinsjale voorwaarde dat de VERHALEN op FINSTER betrekking moeten hebben met de thema’s en projecten uit het bidbook CH18.

Zo goes the bidbookgroup to the market  en “mei de minsken yn petear” om discussie uit te lokken, om nieuwe invalshoeken te zoeken teneinde de stille, maar traditionele oer-fryske eigen-aardigheden een plaats te geven in zes oer-Fryske thema-trajecten als MEET ME AT HOME, MEET ME AT THE GARDEN, MEET ME AT THE NEIGHBOURS, MEET ME IN THE CITY, MEET ME ON THE WATER and MEET ME  AT THE HORIZON.

——————————————————————————————————————————————-

April 2016. De Provincie Friesland gaf de nieuwbakken directeur Martin Cnossen de opdracht om met het mMERK nu eens stevig door te pakken. Met een jaarlijkse subsidie van € 1,2 miljoen moet de “eigenheid, de eigen taal en cultuur” worden uitgedrukt in een alom bruikbare boodschap. Martin relativeert direct met “zonder voeding uit de regio’s kan dat niet”.

-Mijn visie is, dat deze herstart niet kan slagen als er niet naar de input uit de regio WORDT GELUISTERD. Er is 100% zeker een sterke promotie met eensluidende campagne-SLOGAN nodig om ook  Fryslân daarmee  IN BEELD te brengen. En dát voor het landelijke en het internationale toerisme, voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad in 2018, voor studenten, mensen die hier komen wonen en werken en ook nog voor de zakelijke gasten.

September 2016. De heer John Jorritsma, de zich afscheidende CdK-Fryslân stelt als de grootste mislukking van de afgelopen jaren: de Friesland-Marketing.  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/09/fan-fryslan-fryslan-marketing-of-fan-van-friesland/