web analytics

Fryslânljocht

it ljocht hinget oer

fjilden en fûgels en kij

sinnewilledei

In fers van Akke Brouwer.
In liet fan Anneke Douma: http://www.youtube.com/watch?v=avPYjxppVvo

Fokke de Groot

– Hoe Soe Ik Net Fan Fryslân Sjonge

As lofte-blau yn’t wetter spegelt

en wolke-skaad oer d’ierde strûst,

As ljurke-sang it hert ferheget,

de wyn troch blêd en reiden rûst.

 

Hoe soe ik net fan Fryslân sjonge

as maitiid wer syn geunsten spriedt,

As hiel de grutte Fryske miede

fol blommeguod te pronkjen stiet.

As freon en frjemd

syn frijheid romje

en seilen oer it wetter flean’,

As ljipkes oer de wjokken tomm’lje,

Hoe soe my’t hert net iepen gean.

 

Hoe soe ik net fan Fryslân sjonge

as maitiid wer syn geunsten spriedt,

As hiel de grutte Fryske miede

fol blommeguod te pronkjen stiet.

 

Hoe soe ik net fan Fryslân sjonge

en romje´t ynleaf plakje grûn,

dêr´t sûnt ûnheugelike tiden

it Fryske folk syn wenstee fûn.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/08/fryslanljocht/