web analytics

GATGRAVERIJ

 

In opsichter yn België freget oan ien fan syn arbeiders om in gat te graven fan twa meter djip.

Een opzichter in België vraagt aan een van zijn arbeiders om een gat te graven van twee meter diep.

 

It wurk is dien, de opsichter komt te sjen en seit dat er in flater makke hat.

De klus is geklaard, de opzichter komt kijken en zegt dat hij een fout heeft gemaakt.

 

It gat is net nedich. “Smiet it mar wer ticht” hjit er him.

Het gat is niet nodig. “Gooi het maar weer dicht”, beveelt hij.

 

De arbeider docht dat, mar kin net alle grûn yn it gat kwyt wurde sûnder in grutte bult der op.

De arbeider doet dat, maar kan niet alle grond in het gat krijgen zonder een grote bult er op.

 

Hy giet nei it kantoar en ferdúdlikt syn probleem.

Hij gaat naar het kantoor en verduidelijkt het probleem.

 

De opsichter suchtet en seit: “Dy wurklju fan hjoed de dei. Dan makkest it gat doch djipper!”

De opzichter zucht en zegt: “Die werklui van vandaag de dag. Dan maak je het gat toch dieper!”.

Oersetting: Piter van der Veen.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/07/gatgraverij/