web analytics

Sûkerfrij (Grapke suikervrij).

 

 

Geart syn frou Nynke frege him om op de weromreis efkes by de supermerk oan te gean om in mingel frisdrinken en in pak sûker te keapjen.

Geert’s vrouw Nynke vroeg hem om op de terugweg even bij de supermarkt aan te gaan om een liter frisdrank en een pak suiker te kopen.

 

Geart nimt in flesse frisdrinken en in pak sûker en set ôf nei de kassa.

Geert neemt en fles frisdrank en een pak suiker en loopt naar de kassa.

 

Hy betellet foar de it frisdrinken en stapt dan gemoedereard mei it pak sûker ûnder de earm op de auto ta.

Hij betaalt voor de frisdrank en stapt zonder blikken of blozen met het pak suiker onder de arm naar de auto.

 

In bewaker hâld him oan mei de fraach: “ Wêrom ha jo dat pak sûker stellen?”

Een bewaker hield hem staande met de vraag: “ Waarom heeft u dat pak suiker gestolen?”.

 

“Ik ha neat stellen, efter op de flesse frisdrinken stiet it doch hiel dúdlik  SÛKER FRIJ!”

“Ik heb niets gestolen, achter op de fles frisdrank staat het toch duidelijk: SUIKER VRIJ”.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/06/sukerfrij-grapke-suikervrij/