web analytics

Het Drachtstervaart-plan: Moleneind goed….al goed.

Het college van de B&Wind-groep sMallingerland heeft onlangs besloten dat het  laatste bittere eindje van het Drachtstervaartplan, een gracht door het Moleneind, tóch moet worden her-uitgegraven.

    Ooit -in de zestiger jaren van de vorige eeuw- was de gracht aldaar gedempt  “om het Drachtster centrum beter bereikbaar te maken en om meer parkeergelegenheid te scheppen”.  En nu zijn die argumenten plots ( nou ja, al zeven jaar na de geplande graverij en na zestien jaar praterij) niet meer geldend ten gunste van de bereik-baarheid van het Drachtster carillon *) voor enkele vaartoeristen vanaf (misschien) anno 2015. De smalle lingerlandse beurs zou (om te beginnen) € 5 miljoen EXTRA lichter worden, de Provincie Fryslân kon nog net met € 2 miljoen gemeen-schapsgeld bijspringen. En “Vastgoed-Noord” (een strategische afsplitsing van de Wind-groep) zou in 2017 kunnen beginnen met aflossing (zonder rentebijtelling !) van de resterende € 9 miljoen. *)  Tenminste…..als die club tussentijds niet failliet gaat of weigert om te dokken.

Kort geleden heeft ene professor A. Nozem uitgedokterd dat- gezien de complexe   bank-, financiële- ,woning-, politieke crisis- het zonder zo’n coulante en genereuze regeling wel tot anno 2026 kan duren voordat er een beginnetje zou kunnen worden gemaakt met de weder-verdieping van deze gracht.

Drachten was eindelijk wel toe aan een zinnige, snelle en vooral goede oplossing voor deze slepende en stinkende kwestie. Het Smallingerlandse gemeentebestuur heeft daarom een super-truc bedacht om het vastgelopen vastgoedverkoopplan Drachtstervaart weer vlot te trekken. Door het loskoppelen van de eerst onverbreklijk verbonden projectdeel tot aan de Zuiderhogeweg van het traject van de Zuider-hogeweg tot aan de Drachtster Dam. En -wonder boven wonder- de kosten van het wederom uitdiepen van het Moleneind lijken plots aanmerkelijk lager.

Een doorslaggevend argument was wellicht, dat de Moleneindse riolering dringend vervangen moest worden en dat daarvoor tóch al diep gegraven en in de bijna-lege buidel getast moest worden. Een tweede argument was, dat het plan zou passen binnen de omkadering van de Crisis- en Herstelwet en dat derhalve de lokale werkgelegenheid ermee gediend zou zijn.

Nou: het plan kost meer dan € 5 miljoen ( namelijk € 18 miljoen) en dán is Europese aanbesteding en eerlijke gunning de bedoeling. Onderhandse uitbesteding aan het leger lokale werklozen ofwel regionale gunning lijkt mij een fictie ofwel een frictie bij de fracties. Realiteit is, dat dergelijke klussen juist elders werkgelegenheid opleveren. Een voorbeeld is het huidige gesleutel aan het Drachtster Raadhuispleinplan en aan rioleringswerk in Dr888-City, waar ondernemingen van buiten Smallingerland een stevige klus aan hebben. Alleen het graafwerk is

 

*) Zie ik een “dekgebrek” van € 2 miljoen ? Of is dát bedrag gelijk aan een subsidie van de EEG ? Voorfinanciering door de gemeente is “nodig”. En die komt er, als het aan het college van B&Wind ligt. Het gaat dan om een bedrag van 18 miljoen, waarvan 9 miljoen geboekt als vordering op VGN. Die mag dat in 25 jaar aflossen. Blijft 9 miljoen. De Provinciale viste uit twee potjes: 2 miljoen. Blijft 7 miljoen. Een bedrag van 5 miljoen moet uit de algemene reserve van de gemeenschapsgelden komen. Blijft € 2 miljoen?

€ 18 miljoen kosten voor het COMPLETE PLAN? De aanleg van de eerst geplande PIJP ( dit is een lage vaste brug) in de Zuiderhogeweg plus opritten zal ongeveer dat bedrag opslokken. Wordt behalve de weg derhalve ook de OZB straks met 30% opgehoogd? Daar is de burgerij vast niet zo blij mee.

               Toekomstvisie-vuil of toekomstvisjes-met-het buikje-boven?

Het college van B&Wind -sMallingerland haalt in Drachten de tijden van weleer weer. In de vaart zwom altijd veel ongedierte en er dreef altijd afval. Bij de her-opening van de gracht is het precies VIJFTIG jaar geleden dat de “stjonkfeart” werd gedempt onder motivatie van: dan komt er meer parkeergelegenheid en dan is het centrum beter bereikbaar.

De werkzaamheden hebben vier jaar lang stilgelegen. De projectontwikkelaar Wind had wat last van de kredietcrisis. Omdat nogal wat woningen in het eerste deel van het Drachtstervaartplan niet gebouwd en met winst verkocht konden worden. In plaats van 800 woningen aan de vaart werd het een streekje met 500 woningen.

Hawar, het Moleneind van Drachten wordt binnen afzienbare tijd wél weer opengekrabd tot luttele meters van de Dam. Met geringere bereikbaarheid van het centrum én minder parkeergelegenheiod rond de nieuwe vaart. Daar is de breedte tussen de kale gevels nóg smaller dan op deze oude foto van de Kaden. Straks wordt het trottoir beiderzijds over de hele planlengte van het Moleneind sterk versmald naar 1.30 m *) en komt er een taludje van 45 graden voor een rijte bomen langs de doodlopende gracht. Bomen, die hun takken ende wortelen verplicht BINNEN het talud en byuiten de rijbaan moeten houden.

En nu ook maar hopen dat de oude huisjes langs de toekomstige blinde darm niet gaan verzakken. En dat eigenaren van grond voor de gevel (waarin stoepen, tuintjes, trottoir, parkeerstrook) hun eigendom welwillend voor weinig zullen afstaan en niet alsnog planschadevergoeding gaan vragen. En vooral, dat de burgers later tóch niet zullen worden belast met nóg hogere belastingen *)  Drachtster ondernemers be- pleitten een 70 meter kortere vaart om plaats te maken voor een “horecaplein” aan het Drachtster carillon. Vooruit: er is al zestien jaar gepraat en nagedacht over de gracht en zo’n aanpassing kan er nog wel bij.

*) In de praktijk kunnen er geen twee personen onbelemmerd naast elkaar over de trottoirs lopen (zeker niet met een kinderwagen of rollator) . Aan de noordzijde loopt 1 persoon  al de autospiegels plat. Er zou (vóór het zomerreces 2016) alsnog met de aanwonenden worden overlegd om het trottoir op voldoende breedte te brengen.

*) November 2013. Nog vóór er één drup slootwater in dit stukje Drachtstervaart is binnengestroomd, blijkt dat er een “buitenproportionele financiële overschrijding” heeft plaatsgevonden. Bij het Drachtstervaartplan is een tegenvaller van € 512.000 aan het daglicht gekomen.

Mei 2015. De gemeente Smallingerland heeft de overeenkomsten met projectontwikkelaar Wind gedeeltelijk ontbonden. Wind kon de contractuele verplichtingen van het project Drachtstervaart niet nakomen.De Wind-groep heeft betalingsverplichtingen van een extra € 9 miljoen plus rente aan de Gemeenste Smallingerland m.b.t de afbouw van het project Drachtstervaart-westelijk van de Piipbrêge. Maar de projectontwikkelaar zit op zwart zaad en kan de contractuele verplichtingen niet nakomen. Nu heeft Smallingerland de projectontwikkelaar Wind van dat project gehaald en dreigt een strop van die 9 miljoen plus rente.

Maar de VNG (een strategische afsplitsing van de Wind-groep) heeft ook die zeer hoge lening plus rente van € 18 miljoen alsnog te betalen. Als ik goed reken gaat het dan om €  27 miljoen plus rente waar de gemeenschap voor moet opdraaien.

Al eind 2012 zette het gemeentebestuur de roze bril weer op en organiseerde ( waarschijnlijk niet namens de rest van de Smallingerlanders) een feest bij de start van de grachtelijke graafwerkzaamheden voor de aankomende vier jaren (tenminste;  als het economische tij niet tegenzit).  Hoe dan ook: voort-varend  werden de skûtsjes Twee Gebroeders en d’ Halve Maen op wieltjes naar de Dam, aan het eind van de geplande Vaart gereden. Eenmalig, want deze skûtsjes zijn beide langer dan 15 meter. En de gracht wordt 10.00 of minder meter breed. Voor schepen van een langere lengte is er dus IN DE GRACHT ZELF geen mogelijkheid om om te keren. Tegenwoordig is de lengte van “een beetje cruiser” al dik over de 10 meter ( bv 12.50 m overdeks). Wel komt er ( op de plaats van het reeds ont-ree-de reeënparkje) een kleine aanleghaven annex zwaaikom.

—————————————————————————–

Juni 2016: De SMallingerlandse reserve voor on-ontkoombare kosten” m.bt. dit woningbouw-project was € 1 miljoen.Nu draagt de gemeente extra € 2,2 miljoen en het Utrechtse bedrijf AM nog € 3,9 miljoen om deze ambitieuze klus te laten klaren voor aannemer van der Wiel. Het werk betreft dan de aanleg van een passantenhaven plus voorzienigen ten westen van de Piipbrêge met minder bruggen in de woonwijk zelf. Met eerst een “tijdelijke aanleg-voorziening” in de luwte van een “zwarte doos” (de nieuwe veevoederfabriek VDM) met een pannenkoekenschip ter geurbestrijding.

De beste stuurlui aan de wal hebben eindelijk ingezien dat die aanleghaven bij het centrum niet toereikend of bruikbaar zal blijken , want de optie voor een zwaaikom (westelijk van de Zuiderhogeweg) is kortgeleden in het plan opgenomen. Vier bruggen over de vaart vormen toeristische gezien een on-doorkomenlijke barrière op weg naar het Monument-op-de-Dam. Nu wordt ingezet op personenvervoer per MOTORSLOEP van de Zuiderhoge-weg tot het centrum.

Maar dán kan (overeenkomstig mijn ideeën over dit plan) veel beter voor transport (vanaf de nieuwe, bijna nooit benutte camperplaats) een “snel-heen-en-weer” CENTRUM-BUSJE worden ingeschakeld. Voorlopig loopt het zo’n vaart nog niet. De langverwachte boot-toeristen kunnen Dr8888 vooralsnog maar moeilijk vinden. De aanvaarroute is onduidelijk, aanwijsborden ontbreken. Hieronder een kijkje in de aanleghaven bij Drachten-City op een droge, vrije, tweede Pinksterdag 2016 ( blue monday dus):

passantenhaven Drachten-Centrum.

De waterspiegel zegt de waarheid met geweld.

Zie ook de voorpagina van deLeeuwarder Courant zaterdag 21 mei 2016: WIND GROEP MOCHT NIET ZINKENen de bijlage Tegenwind in Sneon & snein.

Skûtsje te Drachten

Oktober 2015: DRACHTEN….DE VAART ZIT ER WEER IN !

MOLEN-EIND GOED….AL GOED.

Februari 2019: Niet helemaal goed, want nu komt de aap uit de mouw en blijkt het na enig rekenwerk en gesjoemel, dat de Smallingerlandse mienskip er € 11 miljoen gemeenschapsgeld bij inschiet. Bij een schikking (omdat de rekenmeesters van Smallingerland inzien dat er in de lengte van jaren van de kale kip Wind geen veren zijn te plukken) betaalde Wind nog vlug € 150.000 en werd feitelijk de rest van de vorderingen kwijtgescholden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/06/het-drachtstervaart-plan/