web analytics

Ôfkuollings-momint (grapke: afkoelings-moment)

 

Wytse hie in pappegaai krige op syn jierdei.

Wytse had een pappegaai op zijn verjaardag gekregen.

It bist stelde him oan, hie in min sin en flokte.

Het beest stelde zich aan, was humeurig en vloekte.

Wytse die o sa syn bêst de fûgel syn gedrach te feroarjen, mar neat holp.

Wytse deed erg z’n best de vogel zijn gedrag te veranderen, maar niets hielp

Doe, yn in momint fan fertwiveling, stoppe hy de pappegaai yn ‘e koelkast.

Toen in een moment fan vertwijfeling, stopte hij de pappegaai in de koelkast.

Hy hearde him bot razen,oangean en flokken.

Hij hoorde hem tieren en schreeuwen, schoppen en vloeken.

Doe waard it stil.

Toen werd het stil.

Wytse skrok fan syn eigen ferantwurdlikens en die de koelkast wer iepen.

Wytse schrok van zijn eigen verantwoordelijkheid en deed de koelkast weer open.

De pappegaai stapte kalm út de koalkast en sei :”It spyt my dat ik jo sa misledige ha. Ik sil dat net wer dwaan”.

De pappegaai stapte kalm uit de koelkast en zei: “ Het spijt mij dat ik u zo heb beledigd. Ik zal dat niet weer doen”.

Nei in setsje foege de pappegaai der noch wat huverich oan ta: “ Mei ik freegje wat jo foar dy kalkoen betelle ha“?

Na een poosje voegde de pappegaai er huiverig aan toe: “mag ik vragen wat u voor die kalkoen heeft betaald”?

 

Met dank aan Gerhard Griesel en Piter van der Veen (hertaling).

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/05/ofkuollings-momint-grapke-afkoelings-moment/