web analytics

Telefoonrekening (grapke)

 

Hege telefoanrekken- Hoge telefoonrekening.

 

Heit komt thús fan syn wurk, iepent de post, krijt in reade holle en ropt elkenien byelkoar…

Vader komt thuis van zijn werk, opent de post, krijgt een rood hoofd en roept iedereen bij elkaar…

 

“Sa ‘n healwize hege telefoanrekken kin echt net mear. Wat heve jimme wol net út? Ik bin it net. Ik skilje nammentlik altyd op myn wurk!”.

‘Zo’n belachelijke hoge telefoonrekening kan echt niet meer. Wat voeren jullie wel niet uit? Ik ben het niet. Ik telefoneer namelijk altijd op mijn werk!’

Mem reagearret: “ Ja, ik ek hear, ik brûk ek altyd de telefoan op myn wurk”. Ik bin it ek net”.

Moeder reageert:, ‘Ja ik ook hoor, ik gebruik ook altijd de telefoon op mijn werk. Ik ben het ook niet.’

Wêrop de dochter seit: “ Ik kin it ek net wêze, want ik skilje altyd mei de tillefoan op myn stageplak,”

Waarop de dochter zegt, ‘Ik kan het ook niet zijn, want ik bel altijd met de telefoon op mijn stageplaats.’

Alle eagen binne rjochte op de wurkster, wêrop dizze reagearret:” Wêrom sjogge jimme my oan? Jimme skilje doch ek fan ôf jim wurk?”

Alle blikken wenden zich naar de poetsvrouw, waarop deze reageert: ‘Waarom kijken jullie naar mij? Jullie bellen toch ook van af jullie werk?”

Met dank aan Gerhard Griesel en Piter van der Veen (omzetting in het frysk)

 SKOWE JO EK MAR OAN. Wat prachtich datst hjir eefkes omstrúnst.

Jofel dat je weer even keek. Bedankt en….OANT SJEN.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/04/telefoonrekening-grapke/