web analytics

Liftperikels – liftperikelen (grapke)

Op in dei stean wy mei in tal minsken yn ‘e lift en healwei stoppet dat ding.

Op een dag staan wij met een aantal mensen in de lift en halverwege stopt dat ding

Ik sjoch dêr in list hingjen mei nûmers dy ‘t skille wurde kinne yn needgefallen.

Ik zie daar een lijst hangen met nummers die gebeld kunnen worden in noodgevallen.

Ik skille ien fan dy  nûmers  en ferdúdlikje ús sitewaasje.

Ik bel één van die nummers en verduidelijk onze situatie.

Nei in hiel skoft fan stilte seit in stimme oan ‘e oare kant: “ Ik wit net of ‘t ik jimme wol helpe kin, want ik bin net fan de Lift maatskippij.  Ik bin in psychiater.

Na lange tijd van stilte zegt een stem aan de andere kant: “ Ik weet niet of ik jullie wel kan helpen, want ik ben niet van de lift maatschappij. Ik ben een  psychiater”.

“In psychiater?”,  freegje ik. “Jo nûmer stiet hjir as neednûmer, kinne jo ús dan net helpe?”

“Een psychiater?”, vraag ik. “uw nummer staat hier als noodnummer, kunt u ons niet helpen?”

“ Wol”, andere hy úteinlik, ôfmetten, as in echte psychiaterr, “ mei ik freegje,hokker gefoelens hawwe jo no, no ‘t  jo fêst sitte yn in lift ? ”.

“Wel”, antwoorde hij uiteindelijk afgemeten, als  een echte psychiater, “ mag ik vragen, welke gevoelens  heeft u,  nu u vast zit in een lift?”

 

Met dank aan Gerhard Griesel. Omzetting Piter van der Veen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2012/04/liftperikels-liftperikelen-grapke/